Indicadors Llei de Transparència

1.- Planificació i organització de l'Ajuntament2.- Contractes, convenis i subvencions
  • Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de els adjudicataris.


  • Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

3.- Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades
  • Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i, si escau directors generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades pel mateix (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).

  • Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
    • Els alts càrrecs de l'Ajuntament de Rubí no perceben cap tipus d'indemnització en cas de cessament de les seves funcions.


4.- Informació econòmica i pressupostària