F) Dret d'accés a la informació

1- Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública

72- La web i/o portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'accés a la informació i per facilitar l'accés a la informació i per facilitar l'accés aquest procediment administratiu.
73- Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/da informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.
74- Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web - o un canal electrònic - per formular sol·licituds d'accés a la informació pública.
75- El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus de indentificació de l'interessat, tals com una adreça d'email, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisin de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals.
76- El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/da, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació.
77- Es facilita des de la web (o si escau el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació.

2- Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública

78- Es difon d'una forma senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
79- Està operativa i clarament visible a la web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
80- Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.