B) Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana

1- Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals

22- S'ha implantat a la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.

Web municipal (espai específic de transparència)
Portal de Transparència
23- La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible.

Web municipal (el cercador es troba a la capçalera)
Portal de Transparència (el cercador es troba a la capçalera)
24- La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos en hipervincle

Web municipal (el link mapa web es troba a la part superior del web)
Portal de Transparència (el link del mapa web es troba a dalt)

25- Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreçes de correu electrònic.

Directori / Guia
Estructura administrativa
Cartes de serveis
26- Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a la disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
27- Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/es mateixa/es.
28- Existeix i s'anuncia un canal específic de denúncies per als ciutadans.
29- S'informa a la web (i mitjançant xarxes socials, en el seu cas) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.

Web:
     Notícies / Avisos (portada web municipal) / Pàgina informació d'obres

Xarxes socials (twitter oficial Ajuntament de Rubí @AjRubi)

2- Participació ciutadana i informació d'interès per als ciutadans.

30- Es publiquen a la web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.
Consultes 'Avisos, Queixes i Suggeriments' 2016
Consultes 'Dret d'accés a la informació' 2016
31- Es contempla a la web un espai perquè expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals.
32- Existeix a la web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes Associacions.
33- Existeix a la web fòrums de discussió, o bé existeixen perfils actius de l'ajuntament a les xarxes socials.

Web Participació
Xarxes socials Ajuntament
34- Existeix i es publica a la web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o uns altres).
35- Existeixen i s'informa a la web sobre els consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.
36- La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.