A) Transparència activa i informació sobre la corporació municipal

1/ Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament.

1- Les dades biogràfiques del Alcade/ssa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cadascun- o el seu CV, així com les seves adreçes electròniques.

(a la pàgina de cada regidor es pot veure la informació detallada de CV i dades de contacte)
2- L'agenda institucional de l'Alcalde/ssa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seva propera realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants).
3- Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/ssa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament
4- La Relació de Llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions.

• Relació Llocs de Treballs

• Càrrecs de confiança o Personal Eventual
5- Les dades bàsiques de tots i cadascun d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex).

PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, SA
FONT DEL FERRO
ÒRGAN ESPECIAL DESCONCENTRAT RÀDIO RUBÍ SERVEIS AUDIOVISUALS
6- La Relació de Llocs de treball (RPT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex.

PROMOCIONS URBANES DE RUBÍ, SA
FONT DEL FERRO
ÒRGAN ESPECIAL DESCONCENTRAT RÀDIO RUBÍ SERVEIS AUDIOVISUALS (la RLT d'aquest organisme es troba inclosa a la general de l'Ajuntament)
7- Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix.

Retribucions càrrecs electes
Retribucions càrrecs eventuals i directius
8- El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.

2- Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament

9- Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. l'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut.
10- Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conèixer les seves relacions de dependència.
Estructura administrativa - Organigrama tècnic (funcions)
Estructura política
Composició Comissions Informatives permanents
Composició Comissió Especial de Comptes
11- Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.
12- Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cadascun d'ells.
13- La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics).
14- L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cadascun dels tres últims exercicis tancats

3- Publicitat activa sobre els òrgans municipals, informes i resolucions judicials

15- Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).

Actualment està vigent el Codi de Bon Govern aprovat per la FEMP, i que el Ple de l'Ajuntament de Rubí va aprovar el 27 de gener de 2011

L'Ajuntament està treballant per adequar el Codi de Conducta elaborat per la Xarxa de Governs Locals Transparents presentat el 3 de maig de 2017
16- Les ordres del dia prèvies del Plens Municipals.
17- Les actes íntegres dels Plens Municipals.
18- Els acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple
19- Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.
20- Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no les hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex).
21- Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hi hagués hagut, això es publicarà expressament a la web).

No hi ha hagut resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs