C) Transparència Economico-financera

1- Informació comptable i pressupostària

37- Els pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

Informació comptable i pressupostària
Web pressupostos
Execució pressupostària
Portal Open Data Rubí
38- Les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat.
39- Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament a la web), i no puntuarà com a part de l'índex.

General
Pressupost Proursa
Pressupost Font del Ferro
40- L'indicador financer d'Autonomia físcal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals.
41- L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).
42- L'entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)

L'Ajuntament de Rubí publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas (rendicioncuentas.es) 

2- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals.

43- Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost).
44- Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Cap.I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).
45- Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.
46- Es publica l'import del deute públic municipal consolidada i la seva evolució en comparació d'exercicis anteriors.
47- Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.