D) Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i despeses dels serveis

1- Contractacions

48- Es publiquen de forma immediata cadascun dels Contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l'Ajuntament, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en cadascun la identitat dels adjudicataris.

Contractació al web municipal:
Perfil del Contractant de la Generalitat
49- Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web.)

Contractes menors (al web municipal)
Portal Open Data
• La informació dels contractes també es publica al Registre Públic de Contractes
50- Les modificacions dels Contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).
51- S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.
52- Es publiquen les Actes de les Meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per a aquesta informació).
53- Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
54- L'Ajuntament informa explícitament a la web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Public (PSCP) (directament o per agregació a la Plataforma de contractació autonòmica).

2- Convenis, encomanes de gestió i subvencions.

55- La relació de convenis i encomanes de gestió subscrits, amb indicació de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.
56- La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
57- Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels Grups polítics municipals.

3- Subministradors i despeses dels serveis.

58- Es publica la llista i/o quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.
59- Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (sobre la base de la normativa de l'Ordre HAP/2075/2014)