E) Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

1- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

60- El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i els plànols que ho detallen
61- En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen:
a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos;
b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals
(si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament a la web).
62- Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.
63- Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
64- Informació detallada i precisa sobre els usos i destinacions del Sòl del municipi.

2- Informació sobre licitacions d'obres públiques

65- Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
66- Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.
67- El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.
68- La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.

3- Urbanisme i obres d'infraestructura

69- Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
70- Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
• També pàgina Urbanisme
71- Es publiquen els indicadors:
a) Inversió en infraestructures per habitant i
b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran a la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).

• El document d'indicadors