Informació per a la participació

Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?

40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

42. Es dóna informació històrica sobre el municipi?

43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?

44. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?

 Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?

47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?

48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?

49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

51. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania? L'Ajuntament està treballant per completar la carta de serveis.

Altres:

52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?