Documentació relativa a modificacions de crèdit 4t trimestre 2018

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2018, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions de crèdit:

Expedient 112/2018

Certificat d’acord  

Informe d’Intervenció

Expedient 113/2018

Certificat d’acord

Informe d’Intervenció