Documentació relativa a modificacions de crèdit - juny 2019

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 30 de maig de 2019, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions de crèdit:

Expedient 54/2019

Certificat d’acord  

Informe d’Intervenció