Expedient de modificació pressupostària núm 55/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

MC 55/2018

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de juliol de 2018, va acordar l’aprovació inicial de la Modificació Pressupostària núm 55/2018.

Documents:

Proposta d’acord

Informe d’Intervenció