Expedient modificació de crèdit núm 61/2018

MC 61/2018

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2018, va acordar l’aprovació inicial de la Modificació Pressupostària núm 61/2018.

Documents:

• Proposta d’acord

• Informe d’Intervenció