Consulta pública prèvia a l'aprovació de normativa municipal

 De conformitat amb allò previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte, es duu a terme aquesta consulta pública per tal de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

La ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en aquest portal de l’Ajuntament de Rubí.