Consulta pública prèvia a l'aprovació de les Cartes de serveis de 20 serveis municipals

Cartes de serveis a aprovar
 • Ateneu Municipal
 • Biblioteca Municipal
 • Comerç
 • Escola Municipal de Música Pere Burés
 • Escoles Bressol Municipals
 • Igualtat
 • Joventut
 • Gestió de Residus i Neteja
 • Llicències d’Obres i Disciplina Urbanística
 • Llicències d’Activitats
 • Mercat Municipal
 • Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
 • Oficina d’Atenció al Consumidor (OMIC)
 • Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE)
 • Salut Pública
 • Rubí Brilla
 • Rubí Forma
 • Serveis Socials Bàsics
 • Transparència
 • Transport Urbà

De conformitat amb allò previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte, es duu a terme aquesta consulta pública per tal de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre les cartes de serveis indicades.

La ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini d'un mes, a partir de l'1 de juny de 2020.

Aportacions a la consulta

La ciutadania que vulgui prendre part en aquesta consulta pot trametre les seves aportacions i suggeriments a l’adreça de correu electrònic des de l'1 al 30 de juny de 2020, ambdòs inclosos. A l’assumpte del correu cal indicar “Consulta pública prèvia a l’aprovació de les Cartes de serveis”.

Antecedents

Des de l’any 2011, en què l’Ajuntament de Rubí va començar a impulsar diverses accions per tal de millorar la transparència al nostre consistori, amb l’aprovació del “Codi de Bon Govern Local”, fins que, a finals de 2015, es va crear el Servei de Transparència i Bon Govern per donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, a Rubí s’han anant desenvolupant diverses iniciatives per millorar la transparència pel retiment de comptes a la ciutadania.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre determina que les administracions han d’establir uns estàndards mínims de qualitat i definir de forma clara les condicions d’accés als serveis i els drets i deures de les persones usuàries i de l’Administració a través de les cartes de serveis, que estableix com un instrument essencial, i que s’ha de fixar un sistema d’avaluació permanent d’aquests  serveis, així com el reconeixement del dret de la ciutadania a formular propostes i suggeriments. La mateixa Llei defineix que tota aquesta informació s’ha de fer pública en aplicació del principi de transparència.

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

La iniciativa pretén donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Rubí amb la publicació de les primeres vint Cartes de Serveis indicades a l'inici d'aquesta pàgina, per informar a la ciutadania dels serveis que s’ofereixen, els compromisos de qualitat dels mateixos i els drets i deures de les persones usuàries. Tot això sota uns criteris de qualitat i millora contínua que han de permetre el retiment de comptes a la ciutadania de l’acompliment dels compromisos establerts.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació

L’aprovació d’aquestes cartes de serveis està determinada per l’acompliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre abans esmentada, i ens ha de permetre avançar en l'estratègia de transparència i retiment de comptes de l'Ajuntament, facilitar l'accés de la ciutadania a la informació pública i impulsar dinàmiques de gestió de la qualitat en els serveis municipals, a través de l'establiment de compromisos de qualitat.

D’altra banda, el Pla Anual Normatiu 2020, que recull totes les iniciatives legals i reglamentàries que l’Ajuntament de Rubí vol aprovar durant aquest any, també inclou el projecte de les Cartes de serveis, com ja es feia al PAN 2019, amb la definició dels objectius, la temporalitat i el recursos necessaris per desenvolupar el projecte.

c) Els objectius de la norma

Una carta de serveis és un document públic, accessible, senzill i clar a través del qual s’informa els/les usuaris/es sobre els serveis que presta determinada unitat, la forma de prestar-los i sobre els compromisos de qualitat que es compromet a complir. La carta també inclou la forma de participació de l’usuari en la millora dels servei.

El projecte de les Cartes de serveis de l’Ajuntament de Rubí, seguint allò que estableix l’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre determina que les cartes de servei, en el marc regulador dels serveis públics bàsics, han d’establir, com a mínim:

a) L’organització i la forma de gestió del servei
b) La identificació dels responsables de la gestió
c) Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per categories de prestacions, i els indicadors i els instruments per a avaluar-ne l’aplicació
d) Les condicions d’accés
e) Els drets i deures dels usuaris/es
f) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau
g) Les vies de reclamació utilitzables
h) Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin obtenir informació i orientació amb relació al servei públic

En línia amb aquesta demanda, les Cartes de Serveis de l’Ajuntament de Rubí inclouran els següents aspectes:

1.- Objecte de la carta de serveis
2.- Dades de la unitat directiva implicada
3.- Canals de prestació del servei

 • Nom
 • Adreça
 • Horari (presencial/virtual)
 • Telèfon
 • Web i adreça electrònica
 • Adscripció dins de l’organigrama municipal

4.- Objectius del servei
5.- Serveis que s’ofereixen
6.- Normativa reguladora del servei, condicions d’accés  i drets i deures dels usuaris/es
7.- Règim econòmic aplicable: taxes i preus públics
8.- Mecanismes de participació:

a) Formes de participació
b) Sistema de queixes i suggeriments

9.- Compromisos de qualitat i indicadors d’avaluació
10.- Dates d’elaboració de la carta i compromís d’actualització

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

No existeix alternativa atès que la norma continguda a l’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, determina que tots els ens locals subjectes al seu àmbit d’aplicació han d’incloure cartes de serveis en el marc regulador dels seus serveis públics bàsics.