Documentació relativa a la modificació pressupostària 25/2020 (juny 2020)

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 25 de juny de 2020, va acordar l’aprovació inicial de la següent modificació pressupostària per transferència de crèdit entre diferents àrees:

Expedient 25/2020

1- Certificat de l'acord

2- Informe proposta

3- Informe Serveis econòmics

4- Proposta resolució comissió

5- Document comptable

6- Publicació al BOPB