Documentació relativa a modificacions pressupostàries - abril 2021

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el 29 d'abril de 2021, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions pressupostàries:

Documents

Modificació pressupostària 20/2021

Modificació pressupostària 22/2021

Informe proposta Informe de Serveis Econòmics i d'Intervenció
Informe del Servei Providència d'Alcaldia i Gerència
Document comptable Proposta al Ple
Informe de Serveis Econòmics i d'Intervenció Document comptable
Proposta al Ple
Acord de Ple