Documentació relativa a la Modificació pressupostària - novembre 2020

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 13 de novembre de 2020, va acordar l’aprovació inicial de la següent Modificaciones pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit núm 59/2020.

Documents

Providència d'Alcaldia i Gerència 

Informe proposta 

Informe d'Intervenció amb annex 

Informe d'Intervenció i regles fiscals 

Document comptable 

Anunci publicació al BOPB