Documentació relativa a modificacions de crèdit - febrer 2020

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 27 de febrer de 2020, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions de crèdit:

Expedient 04/2020

Certificat d’acord  

Informe d’Intervenció