Documentació relativa a modificacions de crèdit - maig 2020

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 7 de maig de 2020, va acordar l’aprovació inicial de la següent modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari:

Expedient 14/2020

1- Sol·licitud de la modificació

2- Informe Unitat de Mobilitat

3- Informe Àrea de Planificació

4- Providència d'Alcaldia

5- Documents RCS

6- Informe Serveis Econòmics i de la Intervenció

7- Document comptable Sicalwin

8- Informe proposta signat

9- Acord de Ple

10- Publicació al BOPB