Documentació relativa a modificacions de crèdit - setembre 2020

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 24 de setembre de 2020, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions de crèdit:

Expedient 37/2020

Certificat d’acord  

Informe proposta

Proposta d'acord

Anunci publicació al BOPB

Expedient 39/2020

Certificat d’acord  

Informe proposta

Proposta d'acord

Anunci publicació al BOPB

Expedient 40/2020

Certificat d’acord  

Informe proposta

Proposta d'acord

Anunci publicació al BOPB

Expedient 41/2020

Certificat d’acord  

Informe proposta

Proposta d'acord

Anunci publicació al BOPB