Documentació relativa a modificacions pressupostàries maig 2021

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el 27 de maig de 2021, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions pressupostàries:

Documents

Modificació pressupostària 25/2021

Modificació pressupostària 26/2021

Providència d'Alcaldia Proposta de Ple
Document comptable Informe tècnic
Informe modificació de crèdit Document comptable
Proposta al Ple Informe
Acord de Ple Proposta al Ple
Acord de Ple

Modificació pressupostària 28/2021

Modificació pressupostària 29/2021

Proposta de modificació de crèdit Informe
Informe Proposta al Ple
Document comptable Document comptable
Proposta al Ple Informe final
Acord de Ple Acord de Ple