Documentació relativa a la Modificació de crèdit 34/2020

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 3 de setembre de 2020, acorda l'aprovació inicial de la següent modificació de crèdit, que es publica en el BOPB el dia 9 de setembre de 2020. Documents: