Exposició Pública Memòria justificativa servei de promoció d’habitatge PROURSA

El Ple del 28 de gener de 2021 va aprovar inicialment la memòria justificativa que consta a l’expedient anomenada ”Memòria per justificar que el servei públic relatiu al servei de promoció d’habitatge és més sostenible i eficient que ho faci PROURSA". L'exposició pública, de 30 dies, comença l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial.

Documents: