Exposició pública modificació de la plantilla (RLT) 2021

Exposició de documents relatius a la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Rubí, aprovada inicialment al Ple celebrat el 25 de febrer de 2021. El període d'exposició serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB (a partir de l'11 de març).