Exposició Pública modificacions de la RLT - maig 2021

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, celebrat en sessió del dia 29 d'abril de 2021, va aprovar per majoria absoluta les dues modificacions de la Relació de Llocs de Treball que s'adjunten a continuació. L'exposició pública és de 15 dies hàbils a comptar des del 20 de maig.

Documents: