Pla anual normatiu 2020

El Pla Anual Normatiu no és una obligació directa de la llei 19/2014 de 29 de desembre, sinó que prové de l'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest article diu el següent:

Article 132. Planificació normativa

1. Anualment, les Administracions Públiques faran públic un Pla Normatiu que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que hagin de ser elevades per a la seva aprovació l'any següent.

2. Un cop aprovat el Pla Anual Normatiu es publicarà al Portal de la Transparència de l'Administració Pública corresponent

A continuació podeu consultar la documentació del Pla Anual Normatiu de l'Ajuntament de Rubí per a l'any 2020:

Febrer 2020:
Decret aprovació Pla Anual Normatiu 2020
Pla Anual Normatiu 2020

Novembre 2020:
Decret modificació Pla Anual Normatiu 2020
Certificat Ple
Pla Anual Normatiu 2020 (modif. novembre)