Registre de grups d'interès

reunió grups interesLa Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix que en l'activitat política i administrativa de les administracions públiques hi ha persones i organitzacions que duen a terme activitats que influeixen en l'elaboració i aplicació de polítiques públiques i que ho fan en interès de tercers o per l'interès general.

En aquest sentit, es considera que són Grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

Per a regular-ho, la Llei 19/2014 estableix la necessitat de crear el Registre de Grups d'Interès i el decret 171/2015 de 28 de juliol, sobre el Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic recull que: "les activitats encaminades a influir sobre les polítiques públiques són una forma legítima de participació ciutadana i, com a tal, són expressió de la maduresa dels sistemes polítics, puntualitzant, això sí, que s'han de dur a terme amb integritat i transparència". El 16 de febrer de 2017 es va publicar al DOGC el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya que va transformar el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat en un de nou vàlid per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics obligats a tenir-ne per la Llei de transparència.

L'Ajuntament de Rubí ha realitzat sessions informatives tant internes (amb el personal de la corporació) com externa (amb el teixit associatiu de la ciutat) per tal de donar a conèixer el Registre de Grups d'Interès i la forma de realitzar la inscripció. En aquesta pàgina es pot consultar la documentació facilitada així com els enllaços d'aquest Registre:

Més informació
Sessions informatives entitats
Registre de Grups d'Interès de Catalunya
Guia d'ajuda per inscriure's al registre
Codi de conducta comú dels grups d'interès
Tríptic informatiu del Registre de Grups d'Interès de Catalunya
Preguntes freqüents
Consulta el Registre
Consulta el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Rubí