Carta de Serveis de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

La Biblioteca Mestre Martí i Tauler vol esdevenir una fàbrica d’experiències per aprendre, investigar, compartir, crear i jugar.

La Biblioteca de Rubí és un eix vertebrador, cohesionador i integrador del municipi que serveix d’eina de democratització de la cultura i que fomenta el sentiment de pertinència a la ciutat, facilitant l’accés al coneixement, a la cultura, l’oci i l’aprenentatge al llarg de la vida, des del compromís de qualitat, professionalitat i voluntat de servei del seu equip humà.

 

  2- DADES DE LES UNITATS DIRECTIVES IMPLICADES

  La Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí està gestionada en conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rubí.

  Gerència - Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Polítiques Culturals, Esports i Educació - Servei de Cultura - Biblioteca Mestre Martí Tauler

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

   Nom

   Biblioteca Mestre Martí i Tauler
   Adreça c/ Aribau, 5
   08191 Rubí
   Horari (presencial / virtual) Matins: de dimecres a dissabte de 10 a 14h
   Tardes: De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h
   L’horari d’obertura pot variar en períodes concrets.
   Horari virtual: 24 hores 7 dies a la setmana
   Telèfon 93 6998453

   Web/adreça electrònica

   www.rubi.cat/biblioteca

   bibliotecavirtual.diba.cat

   b.rubi.mmt@diba.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal La Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí està gestionada en conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rubí i depèn de l’Àrea de Serveis a les Persones

    

    4- OBJECTIUS DEL SERVEI

    La Biblioteca ha de connectar i col·laborar amb els diferents col·lectius, entitats i agents socials per potenciar el seu paper com a centre d'experiències de la ciutat i, alhora, assegurar la seva presència i posicionament al mercat cultural de la ciutat, incrementant la seva imatge de marca mitjançant les eines de difusió de què disposa.

    A més, ha d’adequar els seus espais i equipaments als nous usos i  assegurar la confortabilitat i l'accessibilitat per al a ciutadania i segmentar, personalitzar, diversificar i dotar de valor afegit als recursos i serveis que facilitat a les persones usuàries del servei.

     

     5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

     Préstec Servei de préstec, segons la normativa de la biblioteca que permet agafar en préstec documents durant un temps determinat i de manera gratuïta.
     Préstec interbibliotecari Aquest servei permet demanar documents d’altres biblioteques mitjançant el pagament d’una taxa.
     Recomanacions literàries Servei de recomanacions literàries de ficció i de coneixements per part del personal i dels usuari, posant expositors amb els llibres recomanats presencialment i virtualment.
     Informació Servei d’informació bibliogràfica a partir de les demandes dels usuaris i facilitat accés als documents sol·licitats.
     Formació Formació d’usuaris/es sobre els recursos i els serveis de les biblioteques.
     Visites guiades Visites guiades a la biblioteca a Escoles i a Entitats de Rubí. Es poden demanar via telèfon, per correu electrònic i per l’aplicatiu de l’Ajuntament per les escoles.
     Internet i wifi Accés gratuït a Internet, zona wifi, sales d’estudi i de treball en grup.
     Impressions i reprografia Servei d’impressions mitjançant el pagament d’una taxa de 0,10€ impressió en b/n i de 0,40€ a color (Preus públics Diputació de Barcelona). Per la reprografia la taxa és de 0,15€ en b/n (Preus públics Ajuntament)
     Activitats culturals Activitats culturals i accés al coneixement gratuït. https://www.rubi.cat/biblioteca-mmt/ca/agenda
     Biblioteca virtual Servei d’accés a la informació electrònica a les bases de dades, revistes i recursos web a través de la biblioteca virtual de la XBM https://bibliotecavirtual.diba.cat/ca

      6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS / ES

      a)   Normativa

       

      b)   Drets i deures dels usuaris/es

      Drets:

      -Horaris d’obertura amplis

      -Sala d’estudi en període d’exàmens

      -Atenció personalitzada i de qualitat

      -Fons bibliogràfic actualitzat

      -Protecció de les teves dades personals

      -Recursos i serveis presencials i en línia

      -Suport a l’aprenentatge al llarg de la vida i l’accés al coneixement

      -Serveis inclusius i accessibles per tothom

      -Donem resposta als teus suggeriments o queixes en un màxim de 72 hores

      Deures:

      - Fer un bon ús dels espais, equipaments i col·leccions

      - Identificar-se amb el carnet d’usuari quan te’l requereixin

      - Tenir cura de les vostres pertinences

      - Adreçar-se al personal de la biblioteca amb respecte i seguir les seves indicacions

      - Complir els tràmits establerts per retirar documents i retornar-los en els terminis fixats i en les mateixes condicions

      - Respectar la normativa de propietat de drets referida a les fotocòpies i/o a l’ús, distribució i còpia de recursos electrònics accessibles a la xarxa

      - Usar la xarxa de la XBM de manera apropiada i mai amb finalitats no ètiques o comercials, mantenint la vostra identificació

      - Seguir les instruccions i la normativa d’ús dels recursos i serveis de la Biblioteca

       

       7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

       a)   Formes de participació

       Mitjançant enquestes de valoració de les activitats i serveis. Al final de les visites i de cada activitat que es fa, s’entrega un full de valoració als assistents

       b)   Sistema de queixes i suggeriments

       Correu electrònic: b.rubi.mmt@diba.cat

       Formulari de contacte a: www.rubi.cat/biblioteca.

        

        8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

        CompromísIndicadorFita
        Donar resposta ràpida i eficient a les demandes dels usuaris Grau de satisfacció dels usuaris/es respecte l’atenció personalitzada del personal de la biblioteca Temps mig de resposta 72 h
        Facilitar solucions a les propostes dels usuaris Percentatge de queixes, suggeriments i agraïments respostos en el termini establert de 72 h Respondre més propostes que queixes
        Adequar i comprar documents nous i de qualitat per els usuaris Índex de renovació de la col·lecció (relació percentual entre els documents nous i el fons total) 2% segons mòdul biblioteca C2
        Oferir activitats, serveis i recursos d’interès per als usuaris Nombre de visites presencials durant l’any i nombre d’assistents a les activitats 145 mil visites per any
        15 mil assistents a activitats per any
        Dotar de valor social als recursos i serveis de la Biblioteca Retorn social de la inversió i com reverteix el valor de la Biblioteca a la ciutadania. 2,25 per € invertit

         

         9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

         Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

         Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

          

         El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

         • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
         • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
         • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

          

         La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la director/a de la Biblioteca Mestre Martí Tauler.