Carta de Serveis de la Unitat de Gestió de Residus i Neteja

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

La Unitat de Gestió de Residus i Neteja té per objectiu garantir la prestació dels serveis de recollida, gestió i tractament de residus, neteja viària i neteja de dependències per a que la ciutadania gaudeixi de les condicions higienicosanitàries adequades. També realitza campanyes de sensibilització i educació per a la prevenció i gestió de residus i altres aspectes ambientals, de manera que Rubí sigui una ciutat compromesa amb el medi ambient en matèria de residus.

 

  2- DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA IMPLICADA

  Àrea de Serveis Territorials - Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris - Servei de Medi Ambient - Unitat de Gestió de Residus i Neteja

  3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  (Presencials, Telefònics, Telemàtics)

  NomUnitat de Gestió de Residus i Neteja
  Adreça Adreça
  Ctra. de Terrassa, 116, 1a planta
  Horari (presencial / virtual) Horari (presencial/virtual)
  Presencial de 9 a 14 hores (dies laborables i visites concertades).
  Virtual: es poden enviar correus electrònics les 24 hores/365 dies
  Telèfon Telèfon: 93 588 70 00
  Web/adreça electrònica

  Web / adreça electrònica

  https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/medi-ambient/residus_nou

  mediambient@ajrubi.cat

  prevencioresidus@ajrubi.cat

  inforesidus@ajrubi.cat

  compostatge@ajrubi.cat

  Adscripció dins l’organigrama municipal Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris

   

  4- OBJECTIUS DEL SERVEI

  Aquesta unitat té com a objectius donar un servei públic de recollida selectiva, gestió i transport dels residus domèstics, comercials i industrials assimilables a municipals, per tal de garantir a la ciutadania una bona qualitat ambiental i unes bones condicions higienicosanitàries; mantenir la via pública i els equipaments municipals nets per contribuir a la qualitat de vida de la ciutadania, i millorar l’actitud i els comportaments cívics de la ciutadania mitjançat campanyes de sensibilització i informació.

  El servei s’assoleix mitjançant:

  • El Pla Local de Residus
  • La definició de les característiques dels contractes externs oferts per empreses especialitzades i l’anàlisi de l’execució del mateixos per fer propostes que millorin l’eficiència, l’eficàcia i millora del servei.
  • La supervisió i control dels contractes externs, amb un seguiment continu dels mateixos, tant per verificar el seu acompliment com per resoldre les incidències en el mínim temps possible.
  • El recull, estudi, i avaluació d’indicadors i informació dels diferents assumptes encomanats amb la voluntat de millora contínua.
  • La planificació, coordinació i avaluació de les campanyes d’educació ambiental.
  • La coordinació de totes les tasques associades al servei amb altres serveis de l’Ajuntament, administracions i agents implicats per tal sumar esforços, alinear objectius i aconseguir resultats.

   

  5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

  Recollida de residus domèstics,  comercials i assimilables a municipals de les indústries

  1- Recollida de residus domèstics: Habitualment la recollida de residus domèstics es fa mitjançant contenidors a la via pública, d’orgànica, envasos, paper-cartró, vidre i rebuig. A prop d'un 90% dels emplaçaments tenen contenidors per les cinc fraccions de recollida.

  2- Recollida d'esporga: És gratuït i es presta a domicili, prèvia concertació mitjançant el Telèfon Verd (telèfon gratuït 900 130 130, des d’un mòbil, al 93 699 98 01). També es pot portar a la deixalleria de Cova Solera.

  3- Recollida de residus voluminosos: El servei de recollida de mobles i trastos vells és gratuït, es presta a domicili prèvia concertació al Telèfon Verd (telèfon gratuït 900 130 130, des de mòbil, al 93 699 98 01), només cal deixar-los a la vorera de casa on no molestin. També es poden portar a la deixalleria de Cova Solera.

  4- Recollides comercials: Els comerços i les activitats econòmiques estan obligats a seleccionar els residus i poden acollir-se al sistema de recollida municipal o gestionar-los a nivell particular a través de transportistes autoritzats. El servei de recollida és presta mitjançant diverses tipologies.

  a) Recollida porta a porta de totes les fraccions: L'Ajuntament ha determinat algunes zones on realitzar la recollida porta a porta de totes les fraccions comercials (per ex: eixos comercials del centre, bars i restaurants de polígons industrials). La recollida es fa per fraccions diferenciades en funció d'un calendari establert i se’n fa el seguiment mitjançant diverses tecnologies.

  b) Recollida porta a porta de cartró comercial: Servei de recollida de cartró a tots els comerços dels eixos comercials principals (cal deixar el cartró plegat a la façana del comerç) La recollida es realitza de dilluns a dissabte, excepte festius.

  c) Recollida porta a porta a grans generadors d’orgànica: El servei es presta a aquells establiments definits com a grans generadors d'orgànica dins la ciutat compacte. Els establiments poden tenir un o més contenidors segons la quantitat de residus que produeixen i l'establiment es fa càrrec del manteniment, neteja i desinfecció del contenidor. La recollida es realitza de dilluns a dissabte, excepte festius.

  d) Recollida a través dels contenidors a la via pública: En sectors o zones que per criteris d'eficiència i racionalització del servei no es presti mitjançant les tipologies anteriors, els comerciants  poden fer servir els contenidors a la via pública.

  5- Recollides de residus assimilables a municipals a indústries: Les indústries generen residus provinents dels processos productius que cal gestionar de manera específica mitjançant transportistes i gestors autoritzats. L'Ajuntament presta el servei de recollida porta a porta dels residus assimilables a municipals (restes de material d'oficina, menjador, pols, etc.), previ pagament de la taxa establerta a l'OF16. Les industries poden sol·licitar l'exempció de la taxa si acrediten documentalment que fan la gestió a nivell particular.

  • Destinataris/àries: Tots els/les ciutadans/anes, comerciants i industries sense servei privat que generin residus assimilables a municipals
  • Com sol·licitar el servei: Telèfon de l'Ajuntament: 93 588 70 00

  Telèfon Verd gratuït 900 130 130, des d’un mòbil, al 93 699 98 01

  Comerciants i indústries via FUER fuer@ajrubi.cat

  Adreça electrònica: mediambient@ajrubi.cat

  Web: https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/medi-ambient/residus_nou

  Gestió de deixalleries i equipaments per la prevenció, reutilització i selecció de residus

  Rubí compta amb diverses tipologies i mides de deixalleries situades a diferents punts de la ciutat per tal d'oferir un ampli ventall a la ciutadania de possibilitats per dipositar residus especials i concrets de forma diferenciada. En aquests equipaments es procura reutilitzar els residus en bon estat com roba, calçat i ampolles de cava i la resta, s’envien a plantes de tractament on es gestionen de forma adient.

  Es poden trobar en aquest mapa.

  Rubí també compta amb el servei de La Trocalleria on es poden intercanviar objectes, allargant la seva vida útil i prevenint residus.

  • Destinataris/àries: Ciutadania i activitats econòmiques d'acord amb els límits establerts a l'OF16.
  • Com sol·licitar el servei:

  Telèfon de l'Ajuntament: 93 588 70 00

  Telèfon deixalleria Cova Solera: 93 699 49 95

  Adreça electrònica: mediambient@ajrubi.cat

  Web: https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/medi-ambient/residus_nou/on-llencem/serveis-1/deixalleries-1/deixalleries
  Tractament de residus

  L'Ajuntament, amb mitjans propis i contractes de serveis, i d'acord amb els convenis amb el Consorci de Residus del Comarcal del Vallès Occidental, l'Agència de Residus de Catalunya i els Sistemes Integrats de Gestió (SIG), controla les tones que es recullen de totes les fraccions, les plantes on es porten, els tractaments que es fan, els costos i els ingressos provinents dels materials que es porten a plantes de reciclatge, donat que són costos dels que se’n fan càrrec els SIG.

  Així doncs, a més percentatge de recollida selectiva més ingressos pel municipi i menys cost per la ciutadania. Menys percentatge de recollida selectiva implica portar més materials a l’abocador que acaben suposant un major cost per la ciutadania.

  Neteja viària

  Els serveis prestats són els següents:

  • Neteja de les vies públiques, parcs i jardins, amb escombrada manual, mecànica, mixta i amb aigua a pressió.
  • Neteja de taques, recollida d'excrements, neteja d’adhesius i retirada de cartells a façanes.
  • Neteja de pintades en façanes d'edificis i equipaments municipals.
  • Campanya de la fulla a la tardor.
  • Neteja de mercats ambulants, actes socials, culturals, esportius, etc.

  El servei es presta de dilluns a divendres, i en moltes zones també els dissabtes, diumenges i festius.

  • Destinataris/àries: Ciutadania
  Neteja escoles públiques, equipaments i dependències municipals

  La neteja dels centres escolars i la resta de dependències municipals, es presta a 59 edificis que tenen els següents usos: educatius, administratius, culturals, esportius, mercat i altres.

  La freqüència de neteja es determina en funció de l'ús i horari del centre. La metodologia i tècniques de neteja es realitza en funció del material a netejar i s’empren productes de neteja ecològics.

  • Destinataris/àries: Ciutadania, treballadors i usuaris/es de les escoles i dependències municipals
  Sensibilització i educació ambiental

  El Servei Educatiu de Residus realitza les accions d'educació i sensibilització ambiental planificades i coordinades amb aquesta unitat.

  La feina consisteix en; planificar, organitzar i executar les campanyes d’educació i sensibilització, des de les de petit format (tallers, píndoles informatives, jornades, etc) a gran format (campanyes de reciclatge, activitats a escoles, activitats ambientals festes populars, campanyes dirigides a sectors concrets, etc.), redactar, dissenyar i editar recursos, gestionar les xarxes socials i el web (apartat residus), gestionar la vaixella compostable, fer seguiment de l’autocompostatge, fer formacions (en col·laboració amb RubiForma), analitzar indicadors ambientals sobre residus, etc.

  Els eixos principals que es treballen són:

  • Prevenció
  • Reutilizació i reparació
  • Selecció i reciclatge
  • Destinataris/àries: Ciutadania
  • Com sol·licitar el servei:

  Telèfon de l'Ajuntament: 93 588 70 00

  Telèfon Verd gratuït 900 130 130, des d’un mòbil, al 93 699 98 01

  Adreça electrònica: mediambient@ajrubi.cat

  Web: https://www.rubi.cat/ca/la-teva-ciutat/medi-ambient/residus_nou

   

   6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

   La normativa en matèria de residus és molt extensa, en el següent enllaç és pot trobar la relació, europea, estatal i autonòmica;

    

   Drets i deures dels usuaris/es

   Drets

   • Disposar d’un servei de recollida i transport a plantes de tractament d’aquells residus que es generin selectivament a les llars i als comerços.
   • Disposar d'un (o més) equipaments oberts al públic, que promocioni la prevenció, la reutilització, la selecció i la recollida de residus
   • Gaudir d’un servei de neteja de la via pública i dels espais públics interiors.
   • L’Ajuntament fomentarà i col·laborarà amb els/les particulars i entitats les accions i actuacions que es realitzin en matèria de prevenció de residus, gestió de residus i neteja.
   • Accés a la informació actualitzada sobre residus i neteja.
   • Difusió de campanyes de sensibilització i conscienciació vers la ciutadania.

   Deures

   • La ciutadania està obligada a mantenir una conducta que tendeixi a evitar i prevenir l’embrutiment de l’espai públic.
   • Obligació de no llençar i abandonar a la via pública tota mena de productes en qualsevol estat.
   • Correspon als/les ciutadans/anes la neteja de les voreres, els passatges particulars, els patis interiors de les illes, els solars particulars, les galeries comercials i les rampes d’accés als aparcaments, així com les reixetes de desguàs i similars instal·lades al final d’aquestes.
   • No satisfer necessitats fisiològiques ni escopir a la via pública.
   • No donar de menjar als animals a la via pública.
   • Recollir els excrements dels vostres gossos.
   • Promoure la minimització dels residus, la reutilització i la recollida segregada i selectiva de les diferents fraccions residuals.
   • Realitzar a la llar la selecció de residus i dipositar-los en els contenidors adients.
   • Portar als equipaments destinats a la prevenció, reutilització i selecció de residus, (actualment; la deixalleria de Cova Solera, deixalleries mòbils i trocalleria), aquells materials susceptibles de reutilitzar i/o reciclar i que no són objecte de recollida domiciliaria.
   •  Separar les restes d'esporga i portar-les a la deixalleria municipal de Cova Solera o bé trucar al Telèfon Verd (telèfon gratuït 900 130 130, des d’un mòbil, al 93 699 98 01), on els hi diran quan passaran a buscar-les. 
   • Portar els mobles i trastos vells a la Deixalleria municipal de Cova Solera o bé trucar al Telèfon Verd (telèfon gratuït 900 130 130, des d’un mòbil, al 93 699 98 01), on els hi diran quan passaran a buscar-los.
   • Fer ús de les saques per dipositar runes i similars.
   • Els/les propietaris/àries dels immobles, o subsidiàriament els/les titulars de l’ús dels immobles, estan obligats/es a mantenir-los en condicions adients de seguretat, neteja i ornat públic.
   • Els/les propietaris/àries de solars i terrenys els hauran de mantenir lliures d’escombraries i residus, i en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic.
   • No fer pintades ni enganxar res a la via pública, mobiliari urbà, façanes, etc.

    7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

     a)   Formes de participació

    L’Ajuntament promou la participació com a mitjà per millorar la presa de decisions i els resultats de les polítiques i les actuacions públiques, a través de la creació d’espais i moments on la ciutadania pot aportar les seves reflexions i punts de vista sobre els afers públics de la ciutat, fomentant així la democràcia, la cooperació i el consens.

    Els canals per incorporar la percepció de la ciutadania poden ser diversos:

    • Aportacions individuals i/o col·lectives, en qualsevol dels espais, òrgans i/o instruments de participació establerts al Reglament de Participació ciutadana.

    https://www.rubi.cat/participacio/ca/reglament-de-participacio

    • Valoracions mitjançant enquestes de satisfacció.
    • Escrits dirigits al servei.
    • Xarxes socials:

    https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/xarxes-socials

    https://twitter.com/AjRubiNET

    https://www.facebook.com/Aj-Rub%C3%AD-NET-467261506667257/

    https://www.flickr.com/photos/125531564@N02/

    https://www.pinterest.es/rubinet/

     

    b)   Sistema de queixes i suggeriments

    • Instància genèrica que es pot recollir a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o descarregar a https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/549i presentar-la a qualsevol de les dues OAC, situades a:
     • OAC centre:
      c/ de Narcís Menard. 13-17
     • OAC Les Torres:
      Rambleta de Joan Miró s/n (davant de l’edifici Rubí Forma)
     • Presencialment al servei (cita prèvia), trucar al telèfon 93 588 70 00 en horari d’atenció al públic, o posar-se en contacte al correu electrònic mediambient@ajrubi.cat (cal advertir que si es fan servir aquests canals no hi haurà registre de les actuacions al no tractar-se dels canals oficials regulats).

     

    8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

    CompromísIndicadorFita
    Oferir un servei de recollida de residus de qualitat i satisfactori Índex de qualitat del servei  d'acord amb les prescripcions del contracte. ≥9
    Puntuació global de satisfacció del servei d’acord amb enquesta del servei. ≥5
    Oferir un servei de deixalleria satisfactori Puntuació global de satisfacció del servei d’acord amb enquesta del servei. ≥5
    Oferir informació actualitzada dels costos dels tractaments de residus Publicació a la web amb informació anual dels costos. Publicació 1 vegada/any
    Oferir un servei de neteja viària de qualitat i satisfactori % del grau de compliment d’escombrada manual a les zones  d’ús intensiu de 7 dies/setmana. 99%
    % del grau de compliment d’escombrada amb aigua a pressió a les zones  d’ús intensiu d’1 dia/setmana (quan les condicions climatològiques permeten la prestació normal del servei) 90%
    Índex de qualitat del servei  d'acord amb les prescripcions del contracte. ≥9
    Puntuació global de satisfacció del servei d’acord amb enquesta del servei. ≥5
    Oferir un servei de neteja d’escoles públiques, equipaments i dependències municipals de qualitat i satisfactori Índex de qualitat del servei  d'acord amb les prescripcions del contracte. ≥6
    Puntuació global de satisfacció del servei d’acord amb enquesta del servei. ≥5
    Mantenir el servei d’educació ambiental i assegurar un bon nivell de satisfacció dels usuaris Publicació a la web de la Memòria anual del Servei d'Educació Publicació 1 vegada/any
    Puntuació global de satisfacció del servei d’acord amb enquesta del servei. ≥6

    9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

    Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

    Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

    El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

    • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
    • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
    • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

     

    La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la responsable de la Unitat de Gestió de Residus i Neteja.