Carta de Serveis de l'Escola Municipal de Música Pere Burés de Rubí

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

L’Escola Municipal de Música Pere Burés s’adreça a tota la població que se senti atreta per conèixer, gaudir, interpretar i escoltar la música tant clàssica com moderna, de forma individual o en grup. Amb l’objectiu de difondre l’ensenyament de la música en totes les seves facetes, per a infants, joves, adults, nadons, avis o famílies.

A més, l’escola facilita a la ciutadania els espais i les propostes per fer música de manera pràctica i creativa, i intenta recollir, donar resposta i acompanyar els interessos i les necessitats expressives de la ciutadania en l’àmbit musical.

  2- DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA

  Àrea de Serveis a les persones  - Àmbit de Politiques Culturals, d'Esport i Educació - Servei d’Educació  - Escola Municipal de Música Pere Burés

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

   NomEscola Municipal de Música de Rubí Pere Burés
   Adreça Av. Joaquim Blume s/n
   Horari (presencial) Secretaria: de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h
   Telèfon 935887000 – Ext. 4410
   Web/adreça electrònica

   https://www.rubi.cat/escolademusica

   escola.musica@ajrubi.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal Servei d’Educació

     4- OBJECTIUS DEL SERVEI

     L’objectiu de l’Escola es apropar i difondre la passió per la música a tothom que tingui interès tant en aprendre a tocar un instrument, com a cantar, conèixer el llenguatge de la música, desenvolupar la musicoteràpia o el treball corporal, o bé nomes gaudir en l’escolta de la música ja sigui en diferit o en directe.

     Per això, programem, a més de la formació reglada, diverses activitats per fomentar el coneixement de la música, i altres més lúdiques adreçades a les persones aficionades, al llarg de tot l’any en diferents espais de la ciutat.

      

      5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

       Cursos formalsEn aquests cursos es coneix la música com a llenguatge i s’aprèn a tocar instruments musicals. Amb aquets estudis l’alumnat rep les eines per poder accedir a cursos professionalitzadors.
       Música i moviment (inclou Sensibilització 3, 4, 5 i 6) Adreçat a infants de 3 a 6 anys per aprendre música amb jocs de moviment, amb els quals poden interioritzar conceptes que després aprofundiran amb el llenguatge musical.
       Grau Elemental (inclou Iniciació – 1r, 2n, 3r i 4t) Els alumnes aprenen a llegir música, a comprendre l’harmonia i a posar nom als sons que senten, inicien el llenguatge musical. Comencen a tocar un instrument per poder formar part d’un grup instrumental.
       Grau Mitjà (inclou 1r, 2n, 3r i 4t) Aquest grau es dirigeix als alumnes que volen ser professionals o aprofundir en el coneixement de la música. Te una durada de quatre cursos i cal haver assolit el Grau elemental.
       Grau Amateur L’alumnat que no vulgui fer una professió de la música pot continuar els seus estudis.
       Pla individualitzat:  El seu nivell d’aprenentatge no està subjecte al currículum dels cursos formals
       Grups corals Destinat a fer-ho en el temps lliure de les escoles de primària i secundaria de la ciutat. L’instrument que s’utilitza es la veu. Dura tot el curs.
       Tallers
       • Música en família: Per a famílies que assisteixen a la classe per tal de viure una experiència plegats amb infants de 0 a 3 anys. Dura tot el curs.
       • La música i el seu entorn: Dirigit a tothom. Es basa en l’escolta de música i explicacions històriques, per reconèixer i relacionar l’evolució amb altres disciplines (pintura, escultura, arquitectura) i poder comprendre la transformació paral·lela amb les altres arts durant el temps.
       • Taller d’informàtica musical
       • Seitai: El Seitai es l’activitat física que es realitza a l’escola. D’origen nipó, sensibilitza i incrementa l’ intuïció, flexibilitza i dona moltes eines per poder tenir el cos atent a qualsevol estímul. Dura tot el curs i està oberta a qui vulgui ja que les eines que es donen serveixen per qualsevol persona.
       • Musicoteràpia
       • Taller de ritme i moviment
       • Taller de tecnologia musical
       • Llenguatge musical
       • Música per a embarassades: Taller dirigit a les dones embarassades perquè puguin utilitzar la música com a eina, per exemple en la vessant relaxant. Dura 2 mesos.
       • Instrument individual
       • Grups instrumentals: Clàssics, moderns. Folk, latin band , consort de vent,grups de  vent, corda, música de cambra. Adreçats a tothom qui sàpiga tocar un instrument. Dura tot el curs.
       • Instrument col·lectiu
       • Monogràfics
       Activitats adreçades als centres educatius de la ciutat Aquestes activitats es poden encarregar mitjançant la Guia d’ensenyament http://gae.rubi.cat/activitats/detall.php?cicle=2&activitat=67
       Música en directe Grups de professors/es es traslladen a les escoles i, durant l’horari lectiu, interpreten una sèrie de peces, explicant tant el mecanisme dels instruments com les peces.
       Audicions a les Escoles Bressol Municipals Participem a unes sessions on desenvolupem una història musical, amb els nostres instruments.
       Coneguem l’Escola de Música Les diferents escoles de la ciutat, es desplacen al centre i, mitjançant una sèrie de tallers participatius, on poden manipular tots els instruments, coneixen l’escola. La visita conclou amb una petita audició que interpreta el professorat de l’escola.
       Activitats dins de l’escola obertes a tota la població Gratuïts i oberts a tothom, un cop al mes.
       Concerts d’alumnes
       Audicions Dues audicions anuals per instrument. El professorat organitzar aquests concerts per tal que els/les alumnes puguin ensenyar les obres treballades
       Tardes en clau de Sol En aquests concerts pot participar qualsevol alumne que tingui alguna peça preparada sota la supervisió del professor/a (un concert mensual).
       Nadales a l’escola L’ultima setmana de curs, abans de Nadal, els alumnes interpreten nadales per tot l’edifici de l’escola.
       Concerts del professorat Agrupat o de forma individual, el professorat ofereix concerts oberts a tothom, una vegada al curs.
       Cicle de música de cambra Cada dijous del mes de maig, a les 21 h, a l’auditori de l’escola, es desenvolupa aquest cicle. Participen músics de tots els estils, amb currículums reconeguts, per poder comunicar i transmetre la profunditat del missatge musical.
       Activitats fora de l’escola obertes a tota la població
       • Concert de Santa Cecilia
       • Col·laboracions amb diferents serveis de l’Ajuntament de Rubí
       • Cicle de Música de Cambra

        6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

        a)   Normativa reguladora

        El Servei d’Educació disposa d’una normativa interna de l’Escola de música, la qual defineix els principis que han de regir la convivència entre els col·lectius que hi conviuen al centre.

        b)    Condicions d’accés

        Hi ha diversos  programes amb diferents assignatures. En alguns, cal matricular-se a principi de curs i d’altres es pot fer al llarg del període lectiu. Per accedir, no es necessari inscriure’s i l’única circumstancia a tenir en compte es que hi hagi plaça en la formació triada.

        c)    Drets i deures dels usuaris/es

        El Servei d’Educació disposa d’una normativa interna de l’Escola de Música amb els principis de convivència de les persones usuàries:

        Alumnes:

        • L’alumne ha de seguir el projecte educatiu de l’escola.
        • Tota activitat està programada per incidir en la formació global i artística de l’alumne.
        • Es considera indispensable l’assistència a les diferents activitats.
        • Es considera la puntualitat un dels hàbits importants.
        • La participació és indispensable tant en les activitats ordinàries com en les extraordinàries.
        • Els alumnes han de mantenir el centre: materials i espais, nets i en bones condicions.

        Mares, pares i tutors:

        • Poden contactar amb el tutor acadèmic a través d’entrevistes concertades.
        • Estan vinculats al centre mitjançant: el tutor, el professorat i el consell escolar.

         

         7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

         a)   Formes de participació

         Durant el curs es realitzen enquestes a l’alumnat matriculat a l’escola, donant l’oportunitat per expressar els dubtes, inquietuds de millora i queixes mitjançant qüestions concretes i simples. Els més petits ho fan utilitzant dibuixos.

         El servei d’Educació de la Diputació també fa unes enquestes al final de cada grau per valorar i poder fer estadístiques.

         Resultats d’estadístiques del curs 2017-2018

          

         b)   Sistema de queixes i suggeriments

         • La Secretaria te un horari extens (10 a 13.30 h i  17 a 19 h) per poder rebre als usuaris/es i atendre les ves peticions.
         • L’ AMPA te la següent adreça: ampaxmusic@gmail.com mitjançant la qual podreu fer consultes, queixes i diferents propostes.

          

         8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

         Compromís

         Indicador

         Fita

         Donar resposta ràpida a les peticions d’informació Temps de resposta a les peticions Temps màxim de resposta 24h
         Fer arribar la informació de l’oferta formativa de l’escola a tota la població Posar la informació de  l’oferta de l’escola a l’abast de tothom (OAC, CAP, escoles bressol, escoles de primària, secundaria i d’educació especial) i altres canals Incrementar els canals de comunicació (online i offline)
         Augmentar el numero d’alumnes.       Incrementar el nombre d’alumnes amb necessitats especialitats Nombre d’alumnes

         Nombre d’alumnes matriculats amb necessitats especials
         Un 10% per curs

         Incrementar la matrícula per sobre del fins al 3%
         Atendre i donar resposta ràpida a les queixes rebudes Nombre de queixes presentades.

         Temps de resposta de les queixes
         Menys de 5 queixes el mes.

         Respondre abans de 48 h
         Mantenir actualitzada la informació de l’escola al web Nombre de queixes presentades Menys de 10 a l’any

         9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

         Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

         Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

         El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

         • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
         • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
         • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

         La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la Director de l’Escola de  Música.