Carta de Serveis de l'Oficina de Serveis a l'Empresa

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

L’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) presta serveis d’informació, formació i assessorament tant per a la posada en marxa i tramitació de noves empreses, com per a les empreses. Així mateix s’ofereix el servei d’acompanyament i seguiment de les tramitacions i gestions municipals.

  2- UNITAT DIRECTIVA

  Gerència  - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local - Àmbit de Promoció Econòmica - Oficina de Serveis a l’Empresa

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

   Servei

   Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE)

   Adreça

   Masia Can Serra: C/ Can Serra, 3
   PAE CIT 1B La Llana
   08191 Rubí

   Coordenades:  41º 30' 06. 17''N
     2º 01' 48. 37''E

   Horari

   Matins: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

   Tardes: dimarts i dijous de 15.30 a 18 h

   Telèfon / fax 93 588 70 00 ext. 1403
   Web / correu  electrònic

   www.rubiempresa.net

   www.rubi.cat

   Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE): rubiempresa@rubiempresa.net

   Finestreta Única Empresarial (FUER):

   fuer@ajrubi.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal

   Àrea de Desenvolupament Econòmic Local .

    

    4- OBJECTIUS DEL SERVEI

    L’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) dona servei d’alt valor afegit a la població activa i a les empreses de la ciutat, per tal d’afavorir l’atracció, creació i consolidació de l’activitat econòmica i contribuir així a la capacitació de les persones i a la millora de la competitivitat empresarial del territori.

    L’OSE vol ser un referent supramunicipal per a la instal·lació de noves empreses i reconeguda com a facilitadora de solucions en l’àmbit de la promoció i consolidació d’empreses. A més d’oferir uns serveis amb un màxim de qualitat possible, i per això assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat (Sistema de Gestió de Qualitat segons norma UNE-EN-ISO 9001:15) adequada a les necessitats i expectatives dels nostres clients.

     

     5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

     Finestreta Única Empresarial (FUER)

     La Finestreta Única Empresarial s’erigeix com l’únic interlocutor amb les persones emprenedores, professionals i empreses, que ofereix:

     • Informació i tràmits municipals.
     • Acompanyament i seguiment dels tràmits municipals necessaris per desenvolupar una activitat econòmica a la ciutat.
     • Registre general

     Registre d’anotacions de qualsevol document que presentin els interessats o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitats vinculats o depenent d’aquests

     • Avisos, Queixes i suggeriments

     Rebre i canalitzar els Avisos, Queixes i Suggeriments de les empreses, persones emprenedores i/o professionals

     -          Adreçada a persones emprenedores, empreses i intermediaris.

     Contacte:

     -          Finestreta Única Empresarial

     93 588 70 00 ext.1403

     fuer@ajrubi.cat

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/empresa/ventanilla-unica-empresarial

     Més informació:

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/invierte-en-rubi/que-ofrecemos#Informacion_tramites_municipales_rubi
     Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

     Servei de constitució d’empreses, que ofereix suport per a la constitució d'una societat mercantil i altes d'activitat empresarial, en totes les fases i tràmits necessaris.

     -          Adreçat a persones emprenedores.

     Contacte:

     -          Finestreta Única Empresarial

     93 588 70 00 ext.1403

     fuer@ajrubi.cat

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/consulta

     Més informació:

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/emprende/catalogo-servicios#constitucioempreses
     Servei d’informació i assessorament per a la posada en marxa d’empreses

     Aquest servei ofereix informació general i assessorament en matèria laboral, fiscal, mercantil, estratègica i de gestió per tal d’orientar les persones emprenedores per posar en marxa una empresa.

     -          Adreçat a persones emprenedores.

     Contacte:

     -          Finestreta Única Empresarial

     93 588 70 00 ext.1403

     fuer@ajrubi.cat

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/cita

     Més informació:

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/emprende/catalogo-servicios#creacioempreses
     Formació  gratuïta  adreçada a persones emprenedores i empreses.

     La programació formativa contempla tant aspectes tècnics propis de la gestió empresarial (tecnologia, finances, mercat…), com altres que permeten desenvolupar i millorar les habilitats i actituds pròpies del comportament emprenedor (comunicació, lideratge, persistència, negociació…).

     Contacte:

     -          Finestreta Única Empresarial

      93 588 70 00 ext.1403

     fuer@ajrubi.cat

     Més informació: Agenda formativa

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/formacion
     Assessoria en la transmissió de negocis

     Aquest servei consisteix en la intermediació en la transmissió d’empreses, donant suport tant a la part transmissora com a la part adquirent.

     -          Adreçat a persones emprenedores i empreses.

     Contacte:

     -          Finestreta Única Empresarial

     93 588 70 00 ext.1403

     fuer@ajrubi.cat

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/cita

     Més informació:

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/emprende/catalogo-servicios#transmissionegocis
     Consultoria especialitzada en l’àmbit empresarial

     Desenvolupament de projectes de suport estratègic per empreses (gestió, internacionalització..) que tenen com objectiu millorar la competitivitat de l’estructura empresarial –local

     -          Adreçat a empreses

     Contacte:

     T. 93 588 70 00  ext. 1439

     Miguel Segura, masm@ajrubi.cat

     Més informació:

     http://www.rubiempresa.net/web/guest/empresa/projectes
     Observatori d’empreses

     L’observatori d’empreses elabora informes de l’estructura empresarial i facilita el llistat de les empreses de Rubí.

     -          Adreçat a persones emprenedores i empreses

     Contacte:

     -          Finestreta Única Empresarial

     93 588 70 00 ext.1403

      fuer@ajrubi.cat
     Portal Immobiliari de Rubí

     Aquest portal és un cercador de naus i solars disponibles per a facilitar la localització més adient a cada projecte.

     -          Adreçat a persones emprenedores i empreses

     Contacte:

     -          Finestreta Única Empresarial

     93 588 70 00 ext.1403

     fuer@ajrubi.cat

     Més informació:

      

      6- NORMATIVA REGULADORA  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

       

      a) Marc legal

      •  La normativa que condiciona tots els serveis està publicada al portal jurídic de la Generalitat de Catalunya
      • Norma UNE-EN-ISO 9001
      • MQ/22 Manual de Qualitat. Sistema de gestió de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de l’Ajuntament de Rubí.
      • Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona i les disposicions que el desenvolupen. Catàleg de Serveis de l’any corresponent.

      b) Condicions d’accés

      En el canal presencial no hi ha cap condició.

      Pel canal telemàtic és necessari disposar de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, etc.) o DNI electrònic.

      c) Drets i deures dels usuaris/es

       7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

       L’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) d’acord els criteris establerts per la norma de qualitat ISO vigent posa a l’abast els mecanismes de comunicació per tal que les els agents d’interès de l’organització col·laborin i participin en la millora dels serveis mitjançant els següents canals:

       • Opinar mitjançant les enquestes de satisfacció que l’OSE posa a disposició de les persones i/o empreses usuàries.
       • Xarxa Rubiempresa: comunitat d’empreses i organitzacions que treballin en xarxa generant coneixement compartit en el marc de la ciutat de Rubí per a la generació d'aliances en clau de proximitat .
       • Comitè de seguiment del Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica: espai que té com a finalitat fer el seguiment a nivell tècnic del desenvolupament del Pla.

       Els agents membres d’aquest Comitè són: l’equip de govern i portaveus polítics, patronals, associacions empresarials de polígons d’activitat econòmica, sindicats, API i administradors de finques.

       • Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí: espai que té com a finalitat promoure la cooperació, la cogestió i la corresponsabilitat dels principals agents de l’àmbit municipal i supramunicipal amb alt impacte al territori en la construcció de les polítiques de proximitat per al desenvolupament econòmic local.

       Els agents membres d’aquesta taula són: Ajuntament de Rubí, associacions empresarials de PAE, empreses de Rubí, patronals, sindicats, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, universitats, centres tecnològics, col·legis professionals i Consell Comarcal del Vallès Occidental

       • Comissió de seguiment del Portal Immobiliari de Rubí constituïda per realitzar el seguiment i avaluació del Portal i formada per l’Ajuntament de Rubí, col·legi, agents de la propietat immobiliària, administradors de finques i col·legi professional.

        

       a) Sistema de queixes i suggeriments

       • Presencial

       Masia Can Serra, C/ Can Serra, 3

       PAE CIT 1B La Llana

       08191 Rubí

       Omplint formulari disponible a la recepció del centre:

       -       FR-GQ-06 Reclamacions

       -       FR-GQ-25 Suggeriments

       • Telefònic: 93 588 70 00 ext. 1403
       • Correu electrònic: fuer@ajrubi.cat
        • Telemàtic

       Bústia d'avisos, queixes i suggeriments, per a la presentació d’avisos, queixes, suggeriments, consultes i altres aportacions relacionats amb els serveis municipals.

        8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

        CompromísIndicadorFita
        Mantenir els nivells de les enquestes de satisfacció del servei FUER Grau de satisfacció 9 (sobre 10)
        Mantenir els nivells de les enquestes de satisfacció del servei d’Informació personalitzada per assessorament creació d’empreses Grau de satisfacció 4,7 (sobre 5)
        Mantenir els nivells de les enquestes de satisfacció del servei d’Assessorament creació d’empreses Grau de satisfacció 4,7 (sobre 5)
        Mantenir els nivells de les enquestes de satisfacció de la Formació Empresarial Grau de satisfacció 3,75 (sobre 4)
        Mantenir el nivell de les enquestes del servei d’Assessorament en àrees estratègiques de l’empresa Grau de satisfacció 4,7 (sobre 5


         9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

         Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

         Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

         El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

         • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
         • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
         • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.


         La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la coordinador/a de l’Àmbit de Promoció Econòmica.