Carta de Serveis de l'Oficina Municipal d'Informació de Consum (OMIC)

OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) és un servei gratuït adreçat a totes les persones del municipi que actuen com a persones consumidores de béns i serveis, informant sobre els seus drets i deures, donant assessorament per a resoldre problemes en la compra de productes o contractació de serveis, i tramitant reclamacions, queixes i denúncies.

Són persones consumidores les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. En queden excloses les persones físiques o jurídiques que actuen en l'àmbit propi d'una activitat empresarial o professional, excepte les microempreses (menys de 10 treballadors i volum de negoci inferior a 2 milions d’euros), les quals podran presentar reclamacions corresponents a serveis bàsics i/o de tracte continuat.

  DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA

  Gerència - Àmbit d’Alcaldia - Servei d’Atenció a la Ciutadania - Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC)

   

   CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  (Presencials, Telefònics, Telemàtics)

   NomOficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC)
   Adreça C. Narcís Menard, 13-17 (davant edifici de l’Ajuntament)
   Horari De dilluns a dijous de 9 a 14 h, dimecres de 16 a 18.30 h, vigílies de festius de 9 a 14 h i divendres tancat.
   Telèfon Tel: 93 5887032 - Fax: 93 5884526
   Web/adreça electrònica

   https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/oficina-datencio-al-ciutada-oac/omic

   omic@ajrubi.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal Àmbit d’Alcaldia

    

    OBJECTIUS DEL SERVEI

    L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) facilita l’accés de la ciutadania a la informació i tramitació del servei en relació a la protecció de les persones consumidores sota els principis del consum responsable.

    Ofereix una gestió personalitzada amb l’objectiu de prestar una atenció satisfactòria i eficaç  amb vocació de servei públic, i l’orientació a les persones.

     SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

     Atenció personalitzadaInformació i assessorament a la ciutadania sobre Consum
     Consultes telemàtiques https://www.e-ajrubi.net/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/InetReqPublic.aspx?qs=8rH62eAXeBepcv58SDSIcgli2xykwjl6ZNUGsibwtA8%3d
     Gestió de queixes, reclamacions i denúncies Tramitació de les queixes, reclamacions i denúncies de Consum amb l’imprès de reclamació degudament emplenat i adjuntant la documentació necessària. L’imprès es pot descarregar a: https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/oficina-datencio-al-ciutada-oac/omic/formulari-reclamacio
     Campanyes Campanyes informatives sobre Consum per als comerços de la ciutat, per tal de garantir el compliment de la normativa de consum que regula els diferents sectors comercials.
     Educació i foment dels drets dels consumidors Activitats educatives en Consum responsable en centres escolars, per a col·lectius específics (gent gran, persones amb diversitat funcional, etc) i per a la ciutadania en general
     Altres activitats Activitats d’assessorament per a col·lectius municipals (Policia Local, etc.)

      

      NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

      a)    Marc legal

      Legislació catalana

      Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum. http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=666472&action=fitxa

      Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada) http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=543841&language=ca_ES

       

      Legislació estatal

      Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors/es i usuaris/àries i altres lleis complementàries (versió consolidada).http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=555971&language=ca_ES&textWords=Reial+decret+legislatiu+1%2F2007&mode=single

       

      b)    Condicions d’accés

       

      c)    Drets i deures dels usuaris

      Drets

       • Dret a la protecció dels vostres interessos com a persones consumidores.
       • L’OMIC proporcionarà informació clara, accessible i veraç.
       • Disposar de les condicions adequades de seguretat i comoditat que són necessàries per a la consulta o tràmit.
       • Dret a fer seguiment de la vostra reclamació/queixa.
       • Dret a tenir la informació respecte de les accions programades d’educació en consum responsable.
       • Fer aportacions i suggeriments, o presentar una queixa i reclamació sobre el servei rebut.

      Deures

      • Respectar els procediments per a la gestió de les queixes, reclamacions i mediacions.
      • Presentar els requeriments documentals necessaris per a la gestió de la queixa/reclamació.
      • Tractar amb respecte i consideració el personal que presta servei a l’OMIC.
      • Fer un ús correcte de les instal·lacions.

       MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

       a)   Formes de participació

       L’Ajuntament promou la col·laboració i la participació ciutadana en la millora dels serveis a través de:

       Estudi de satisfacció ciutadana i coneixement de la ciutat de Rubí (Any 2016 i 2017)

       https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/ambit-alcaldia/gabinet-destudis-i-estadistiques/informe-enquesta-satisfaccio-ciutadana-maig-2017.pdf

       https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/ambit-alcaldia/gabinet-destudis-i-estadistiques/estudi-de-satisfaccio-ciutadana-i-coneixement-de-la-ciutat-de-rubi

       No hi ha pregunta directa sobre l’OMIC, però si dues en referència a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), on està inclosa.

        

       b)   Sistema de queixes i suggeriments

       • Presencial

       Presentació a través d’instància general.

        COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

       CompromísIndicadorFita
       Obrir expedient de queixa, reclamació i/o denúncia en un termini de 20 dies i tancament d’expedient en un màxim de 6 mesos Temps per a l’obertura d’expedient.

       Temps per al tancament d’expedient.
       Obertura expedient
       < 20 dies
       Tancament expedient < 6 mesos
       Donar resposta a les consultes formalitzades per correu electrònic de manera àgil i eficaç, en un temps màxim de 6 dies laborables % de respostes en el termini establert >80%
       Oferir activitats d’educació responsable i amb criteris de sostenibilitat als centres educatius de primària i secundària Nombre de participants >125

        

       DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

       Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

       Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

       El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

       • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
       • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
       • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

        

       La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la Cap de Servei del Servei d’Atenció a la Ciutadania.