Carta de Serveis del Centre de Serveis Rubí Forma

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

Rubí Forma és un centre integral de formació que agrupa l’Oficina d’informació i orientació, l’Oficina d’inserció i l’Oficina de formació i ofereix atenció personalitzada als usuaris i usuàries. Rubí Forma dona servei a persones en atur que busquen feina, a persones en actiu que volen millorar les seves competències i al teixit empresarial que busca nous treballadors/es o vol formar la seva plantilla.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Rubí vol augmentar l’ocupabilitat de la ciutadania millorant la seva formació professional, ocupacional i contínua.

 

  2- DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA

  Gerència - Àrea de Desenvolupament Econòmic Local - Rubí Forma

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  (Presencials, Telefònics, Telemàtics)

   NomRubí Forma
   Adreça

   Edifici RUBÍ FORMA

   Rambleta de Joan Miró s/n
   08191 - RUBÍ

   Agència de Col·locació 0900000088

   Horari

   De dilluns a divendres de 8 a 21

   Telèfon

    93 5813900

   Web/adreça electrònica

   www.rubiforma.cat

   informacio@rubiforma.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

    

    4- OBJECTIUS DEL SERVEI

    Rubí Forma vol augmentar l’ocupabilitat de la ciutadania de Rubí en situació de desocupació i/o recerca de millora de feina, a través de la promoció en la seva formació, de l’acompanyament personalitzat i de la intermediació laboral; així com també proporcionar una oferta formativa integral als treballadors i treballadores en actiu.

     

     5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

      Oficina d’Informació i Orientació
      • Primera acollida: punt d’informació
      • Taller de Recerca de Feina: espai d’acompanyament per la recerca activa de feina
      • Orientació: programes integrals d’acompanyament en itineraris personalitzats per a la formació i la inserció laboral
      • Plans d’Ocupació: gestió de programes subvencionats per promoure l’ocupació local
      Oficina de Formació
      • Cursos de Certificats de Professionalitat: per a persones prioritàriament desocupades, en especialitats ajustades a les necessitats del mercat laboral
      • SEFED: programa de simulació d’empreses amb finalitat educativa com a metodologia d’aprenentatge: família professional administratiu/va
      • Programes de formació i inserció per joves i adults
      • Programes d’adquisició d’experiències professionals
      • PFI, programes de formació i inserció per a joves sense graduat escolar
      Oficina d’Inserció
      • Servei d’inserció amb assistència tècnica on facilitem la recerca de feina dels ciutadans i donem suport als processos de selecció de les empreses.
      • Oficina Tècnica Laboral (OTL): és un servei  local amb l’objectiu general de reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la permanència de les persones amb trastorns de salut mental en el mercat laboral, amb actuacions amb la persona, la seva família i les empreses de la nostra àrea d’influència.

       6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

       a)   Normativa

       Les normes reguladores dels serveis que ofereix el centre Rubí Forma són les publicades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona i diversos ministeris a nivell estatal mitjançant la publicació al DOGC, el BOPB i el BOE, seus electròniques i altres plataformes telemàtiques.

       Destinataris:

       • Persones desocupades joves i adultes
       • Persones ocupades en procés de millora de la seva ocupació

       Requisits d’accés:

       • Altres requisits específics segons programes i convocatòries

       Com sol·licitar el servei:

        

       b) Drets i deures  dels usuaris/àries:

       Drets

        • Rebre informació dels serveis, programes i recursos generals que ofereix el centre
        • Ser atès amb eficàcia, eficiència, claredat i en igualtat de condicions
        • Sol·licitar la participació i la inscripció a programes, convocatòries, etc... complint els requisits de participació.
        • Tenir garantia la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades.
        • Rebre informació sobre resultats de selecció i de dret a demanar revisions.
        • Dret a comunicar qualsevol incidència, queixa, reclamació, suggeriment sobre el funcionament general dels serveis del centre.
        • Dret a la utilització de les instal·lacions i materials de recursos adients en la participació dels programes i serveis.

       Deures:

       • Respectar els processos de funcionament i organització del centre.
       • Respectar la normativa interna vigent.
       • Presentar la documentació requerida segons la participació de programes.
       • Respectar els protocols d’emergència i evacuació del centre si s’escau.
       • Compromís d’assistència, calendaris i horaris.
       • Informar de possibles incidència en el cas d’incompliment dels seus compromisos.
       • Mantenir una actitud respectuosa envers al personal que es troba en el centre.

        7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

         

        a)   Formes de participació

        El centre Rubí Forma posa a l’abast de la ciutadania mecanismes de comunicació per tal que les persones usuàries col·laborin i participin en la millora de serveis mitjançant els canals  següents:

        • Els serveis prestats al Rubí Forma compten amb una política i sistema de qualitat certificat en la norma ISO 9000 i contempla els procediments i formats relatius a les enquestes de satisfacció i valoració de serveis prestats en funció de convocatòria i programes.
        • Escrits dirigits al de correu electrònic informacio@rubiforma.cat

        Aportacions personals i col·lectives mitjançant escrits adreçats a diferents responsables i/o personal tècnic de les diferents oficines.

         

        b)   Sistema de queixes i suggeriments

        • El centre a través del seu sistema de qualitat certificada d’ISO 9000 compta amb el format FR-GQ-06 “Full de reclamacions”. Les persones usuàries poden accedir a aquest document demanant-lo a la recepció de l’edifici.

        8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

        CompromísIndicadorFita
        Mantenir i millorar el sistema de qualitat implantat actualment Temps de resposta de la reclamació a partir de la recepció al servei que ha de fer la gestió 10 dies (de mitjana)
        Disposar d’un punt d’informació i acollida Nombre de persones ateses Entre 3.000 i 3.500 persones ateses (de mitjana)
        Disposar del servei d’orientació i acompanyament Grau de satisfacció de les persones usuàries Entre valors de 9 i 10 (de mitjana)
        Disposar d’una oferta formativa diversificada i de qualitat Nombre d’oferta diversificada i adaptada a les diferent característiques de la persona usuària Entre 4 i 6 projectes amb accions formatives i ocupacionals (de mitjana)
        Disposar d’una oferta   formativa adreçada a treballadors/res en actiu Nombre d’accions formatives Oferir el nombre d’accions formatives entre 8 i 10
        Mantenir el temps de resposta de la gestió de les ofertes de treball amb les empreses Temps de resposta de la reclamació a partir de la recepció al servei que ha de fer la gestió 10 dies (de mitjana)

         9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

        Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

        Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

         El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

        • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
        • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
        • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

        La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la responsable del centre de serveis Rubí Forma.