Carta de Serveis del Servei d'Escoles Bressol Municipals

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

El Servei d’Escoles Bressol Municipals gestiona, organitza i coordina tot allò que fa referència al funcionament diari de les tres escoles bressol municipals: Lluna, La Bruna i Sol, solet, i també treballa per les línies de futur del servei. A més, s’atenen consultes adreçades per les famílies i es centralitza tot el procés de preinscripció de les places 0 -3 públiques.

Les escoles bressol municipals Lluna i Sol, solet, actualment estan gestionades indirectament a través d’un contracte administratiu. L’empresa adjudicatària és S.E. Cavall de Cartró, vigent fins el 31 d’agost de 2019. Tota la informació sobre el plec de clàusules es pot consultar al Portal de Transparència de la web municipal de l’Ajuntament de Rubí.

 

  2- DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA IMPLICADA

  Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Polítiques Culturals, d’Esports i Educació - Servei d’Educació - Escoles Bressol

   

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

    NomEscola Bressol Municipal La Bruna
    Adreça C/ Calderón de la Barca, 4, 08191 - Rubí
    Horari (presencial)

    De dilluns a divendres: de 9 a 16.30 h (de setembre fins a mitjans de juliol)

    De dilluns a divendres: de 9 a 15 h (2a quinzena  de juliol)

    Telèfon / fax

    Tel .93 588 77 06

    Fax: 93 697 6916

    Web / adreça electrònica

    https://www.rubi.cat/educacio/ca/educacio-infantil/escoles-bressol-municipals

    Adscripció dins l’organigrama municipal Servei d’Educació


     NomEscola Bressol Municipal Lluna
     Adreça C/ Barcelona, 65, 08191 - Rubí
     Horari (presencial)

     De dilluns a divendres: de 9 a 17 h (de setembre fins a mitjans de juliol)

     De dilluns a divendres: de 9 a 15 h (2a quinzena  de juliol)

     Telèfon Tel .93 588 9526
     Web / adreça electrònica

     https://www.rubi.cat/educacio/ca/educacio-infantil/escoles-bressol-municipals

     Adscripció dins l’organigrama municipal Servei d’Educació
     NomEscola Bressol Municipal Sol,Solet

     Adreça

     C/ Joaquim Blume,30, 08191 - Rubí
     Horari (presencial)

     De dilluns a divendres: de 9 a 17 h (de setembre fins a mitjans de juliol)

     De dilluns a divendres: de 9 a 15 h (2a quinzena  de juliol)

     Telèfon Tel .93 588 6488
     Web / adreça electrònica

     https://www.rubi.cat/educacio/ca/educacio-infantil/escoles-bressol-municipals

     Adscripció dins l’organigrama municipal Servei d’Educació

      

      4- OBJECTIUS DEL SERVEI

      El servei contribueix al desenvolupament físic, psicomotriu, intel·lectual, afectiu, emocional, social i moral dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança, respectant en tot moment el seu ritme d’aprenentatge, així com acompanyar les famílies en el procés de criança dels seus fills i filles.

      El servei s’ofereix a les famílies i als seus infants amb la franja d’edat de 16 setmanes fins 3 anys.

       5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

       Servei d’escolarització

       Jornada completa : de 9 a 12 h i de 15 a 17 h

       Jornada matí : de 9 a 12 h

       Servei de menjador i dormitori Es pot utilitzar de forma fixa, o bé esporàdicament. La franja horària és de 12 a 15 h. Inclou el dinar i el descans dels infants
       Servei d’acolliment

       Matinal:  de 8 a 9 h. Es pot utilitzar cada dia o bé esporàdicament.

       Tarda: de  17 a 18 h. Es pot utilitzar cada dia o bé esporàdicament.

       La utilització de les dues franges és incompatible perquè l’infant superaria les 9 h màximes d’estada a l’escola.

       Aquest servei està condicionat a que hi hagi una demanda mínima per part de les famílies a l’inici del curs , capacitat que fixa l’Ajuntament de Rubí.

       Servei complementari

       2a quinzena de juliol

       Jornada matinal de 9 a 12 h
       Servei psicopedagògic Tots els centres disposen d’un/a psicopedagoga que dona suport i treballa amb els infants amb necessitats educatives especials i amb les famílies. També dóna suport a l’equip educatiu.
       Espais de trobades per a les famílies

       Tots els centres, a l’hora del cafè, ofereixen tallers i xerrades, amb diferents professionals, per treballar diversos temes d’interès per les famílies en els primers anys de vida dels infants.

       Horari matí: de 9.30 a 13.30 h

       Horari tarda:  15.30 h ( durada aproximada d’1 hora)

        

       Les persones destinatàries de tots aquests serveis han  de tenir fills /es matriculats a les escoles bressol municipals.

       L’Ajuntament estableix un període de preinscripció per accedir als  serveis de les escoles bressol municipals, que acostuma a ser durant la primera quinzena de maig. A l llarg del curs, es pot fer la preinscripció però per formar part de les llistes d’espera.

        6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

        a)   Normatives locals reguladores

        https://www.rubi.cat/educacio/ca/educacio-infantil/escoles-bressol-municipals:

        • Reglament general de les escoles bressol municipal de Rubí (aprovat per Ple municipal 25 de febrer de 2010)
        • Normativa d’admissió al servei d’escola bressol (aprovada per Junta el 8/03/2010)
        • Normativa d’admissió al servei de menjador (aprovada per Junta 8/03/2010)
        • Normativa d’admissió al servei d’acolliment (aprovada per Junta 8/03/2010)
        • Normativa reguladora dels preus públics de les escoles bressol (aprovada pel Ple municipal  el 22/12/2016)

        b)   Altres normatives

         

         7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

         a)   Formes de participació

         • Enquestes de satisfacció que es passen a les famílies quan acaba el curs escolar. Els resultats es recullen en l’acta del consell escolar de cada curs.
         • Consell escolar, on hi ha la persona representant de pares i mares, que es reuneix com a mínim tres vegades durant cada curs escolar.

         b)   Sistema de queixes i suggeriments

         • També a través de la bústia de correu cada escola bressol (eb.labruna@ajrubi.cat, eb.lluna@ajrubi.cat  i eb.solsolet@ajrubi.cat).
         • A través d’instància, adreçant-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del C. Narcís Menard 13- 17, o a la de la Rambleta de Joan Miró s/n).
         • Via telefònica: 93 588 7000 ext. 4503

          

         8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

         CompromísIndicadorFita
         Donar resposta ràpida a les peticions d’informació Temps de resposta a les peticions Temps mig de resposta d’1 setmana
         Garantir l’accés a la informació de l’escola bressol municipal a totes les famílies a través de la web Comptabilitzar la quantia de vegades que s’accedeix a l’apartat de bressol Arribar a un 50 % de les famílies de l’escola
         Aconseguir un grau de satisfacció de les  famílies  usuàries del servei a partir del 2019 igual o major de 7 Grau de satisfacció Igual o major a 7
         Crear espais informatius paral·lels: panel informatiu Taulell informatiu
         Garantir informació mensual a les famílies sobre el servei de menjador Nº d’informes mensuals 11  menús per infants  al llarg del cus
         Impulsar un intercanvi pedagògic entre els i les professionals com a eina d’innovació educativa Nº d’intercanvis pedagògics anual 1 per curs escolar

         9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

          Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

         Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

         El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

         • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
         • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
         • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

          

         La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la Cap de Servei d’Educació.