Carta de Serveis del Servei de Joventut

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

El Servei de Joventut incideix en les polítiques juvenils relacionades amb l’emancipació dels joves, l’associacionisme, la salut i la cultura juvenil.

A més s’ocupa de garantir la transversalitat d’aquestes polítiques  amb les diferents àrees de l’Ajuntament. Les polítiques transversals de joventut pels propers 3 anys estan recollides en el Pla local de Joventut 2018-21 que conté un total de 106 accions estructurades cinc eixos: Salut i esports; Cultura, oci i creativitat; Emancipació; Participació i Cohesió i territori.

  2- DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA

  Gerència - Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Polítiques de Ciutadania - Servei de Ciutadania i Drets Civils - Servei de Joventut

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

   NomJoventut
   Adreça Espai Jove Torre Bassas
   Carrer Sabadell, 18
   Horari (presencial / virtual) Presencial: De dilluns a divendres, de 17 a 21 h / Dimarts i dijous de 12 a 14 h - Virtual: de dilluns a divendres de 9 a 15 h i de 17 a 21 h
   Telèfon 936991663 / 630766379
   Web/adreça electrònica www.rubijove.cat
   rubijove@rubijove.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal Àmbit de Polítiques de Ciutadania

    

    4- OBJECTIUS DEL SERVEI

    El Servei de Joventut és l’encarregat de desenvolupar i executar les polítiques municipals encaminades a l’emancipació dels joves i empoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadà/na en el conjunt de la societat, i oferint espais per a la seva participació en la presa de decisions.

    El servei està ubicat a l’Espai Jove Torre Bassas, que s’ha convertit en l’equipament juvenil de referència a Rubí, un espai adaptat a la realitat i les necessitats de la joventut, que ha esdevingut un espai de proximitat i d’interlocució entre els i les joves de la ciutat amb l’administració.

     

     5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

     Espai Jove Torre Bassas
     • Servei d’Informació Juvenil
     • Assessoria sociolaboral
     • Punt Jove LGTB+
     • Oficina de Beques
     • Espai d’Orientació Acadèmica
     • Consultori sexual i de parella
     • Tallers i activitats d’oci juvenil
     • Reforç escolar
     • Cursos de formació complementària
     • Cursos de formació en educació en el lleure
     • Cessió de sales
     • Activitats de foment de la participació i l’associacionisme

     -             Destinataris: joves de 12 a 30 anys

     -             Requisits: accés lliure i gratuït. Preinscripcions per activitats formatives i tallers

     -             Informació: rubijove@rubijove.cat i 630766379

     PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització als centres d’Educació Secundària
     • Punt d’informació juvenil als patis
     • Activitats de dinamització als patis
     • Activitats i tallers de prevenció de conductes de risc

     -             Destinataris: alumnes dels centres d’educació secundària

     -             Informació: rubijove@rubijove.cat i 630766379

     Aules d’estudi

     Nocturnes i de cap de setmana

     -             Destinataris: estudiants

     -             Requisits: accés lliure i gratuït

     -             Informació: rubijove@rubijove.cat i 630766379

     Programa de foment de la participació juvenil
     • Acompanyament i orientació pel funcionament habitual d’entitats juvenils
     • Subvencions per a projectes d’activitats anuals
     • Cessió d’espais
     • Cessió d’infraestructures

     -             Destinataris: associacions i col·lectius juvenils

     -             Requisits: accés lliure i gratuït

     -             Informació: rubijove@rubijove.cat i 630766379

     Bucs d’assaig

     Data d’obertura per determinar (finals de 2018)

     -             Destinataris: grups de música joves

     -             Requisits: reserva i pagament preu públic, en cap cas superarà els 10€.

     -             Informació: rubijove@rubijove.cat i 630766379

     Programa de foment de la creativitat i l’oci juvenil
     • Murs lliures
     • Festa Major Jove
     • Programacions d’oci d’Estiu i Nadal jove

     -             Destinataris: joves

     -             Requisits: accés lliure i gratuït

     -             Informació: rubijove@rubijove.cat i 630766379

     Dinamitzadors de Medi Obert -             Destinataris: joves de 12 a 29 anys

     -             Requisits: accés lliure i gratuït

     -             Informació: rubijove@rubijove.cat i 630766379

     Accions de promoció de la salut  i l’esport juvenil
     • Campionats i lligues esportives de petit format
     • Campanyes de promoció de la salut
     • Accions de prevenció de socioadiccions

     -             Destinataris: joves de 12 a 29 anys

     -             Requisits: accés lliure i gratuït o mitjançant inscripcions

     -             Informació: rubijove@rubijove.cat i 630766379


      6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

      a)     Normativa

       

      b)   Condicions d’accés

      Joves rubinencs  de 12 a 30 anys

       

       7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

       a)   Formes de participació

       • Taula d’oci juvenil: espai de trobada, obert a tots i totes les joves de Rubí, per a decidir les línies a seguir en l’oci juvenil de la ciutat.
       • Taula Jove: espai de trobada, obert a tota la joventut de Rubí,  per valorar l’assoliment dels objectius del Pla Local de Joventut o abordar temàtiques que les persones participants considerin d’interès juvenil.
       • Trobades periòdiques amb entitats i col·lectius juvenils: espai de trobada de les entitats i col·lectius per coordinar i organitzar projectes de forma conjunta, així com traslladar informacions d’interès per a les entitats.
       • Grups oberts de treball: espais de trobada sobre temàtiques concretes que preocupin la població juvenil, obertes a tots i totes les joves de Rubí,
       • Enquestes de satisfacció a totes les activitats formatives i tallers, que omplen totes les persones participants, aquí poden valorar l’activitat així com proposar-ne de noves.
       • Xarxes Socials

       https://twitter.com/rubi_jove

       https://www.facebook.com/rubijovetorrebassas

       https://www.instagram.com/rubijove/

        

       b)   Sistema de queixes i suggeriments

        

       8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

       CompromísIndicadorFita
       Donar resposta ràpida a les peticions d’informació Temps de resposta a les peticions. Temps de resposta 48 h (presencial)
       Xarxes socials 2h (entre setmana)
       Tenir informació personalitzada i actualitzada Nombre de queixes rebudes per informació no actualitzada y personalitzada ≤ 10
       Donar resposta ràpida a les sol·licituds i instàncies de les associacions i col·lectius Temps de resposta a les instàncies. Donar resposta en 2 setmanes
       Elaborar una oferta d’accions en els cinc eixos del Pla Local de Joventut Nombre d’assessories, activitats formatives, i activitats lúdiques que oferim per cadascun dels eixos del Pla Local Programar un mínim de 4 accions en cadascun dels eixos cada trimestre
       Treballar conjuntament amb altres serveis municipals en l’elaboració d’ accions que donin resposta a les mesures del PLJ Nombre d’accions orientades a joves impulsades per altres serveis amb la col·laboració de Joventut Programar un mínim de 2 accions trimestrals per cada eix
       Donar suport tècnic i acompanyament a les associacions i col·lectius juvenils no formals i fer-los visibles dins les dinàmiques socials del municipi Entitats i col·lectius participants, nombre d’ infraestructures cedides, nombre d'espais cedits, nombre d'activitats obertes a la ciutadania realitzades Augmentar el nombre d’entitats que participen anualment.

       Augmentar el nombre d’infraestructures i espais cedits anual

       Augmentar el nombre d’activitats obertes a la ciutadania organitzades per entitats juvenils
       Millorar la percepció de l’apoderament de les dones adolescents i/o joves a l’espai públic Activitats festives de gran format amb presència de punts d’atenció i assessorament a la dona.

       Formacions, seguiment i assessorament pels grups de dones joves (col·lectius no formals de nova creació) del SIAD i de Torre Bassas
       Dotar totes les grans activitats festives de ciutat (Festa Major, Carnaval...) d’un Punt d’atenció a la Dona

       Programar un mínim d’1 acció de formació semestral orientada a la formació dels col·lectius i promoure 1 acció/intervenció/campanya conjuntament

        

       9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

       Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

       Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

       El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

       • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
       • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
       • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

       La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la cap del Servei de Ciutadania i Drets Civils