Carta de Serveis del Servei de Llicències (Obres i Disciplina Urbanística)

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

El Servei de Llicències és el responsable de gestionar les sol·licitud de llicències i comunicacions prèvies d’obres. També controla la disciplina urbanística a la nostra ciutat, un tràmit que recull aquell conjunt de mesures necessàries per garantir la protecció de la legalitat urbanística, així com el manteniment i la conservació dels immobles.

  2- DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA IMPLICADA

  Àrea de Serveis Territorials - Àmbit de Planejament i Llicències - Servei de Llicències

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  (Presencials, Telefònics, Telemàtics)

  NomServei de Llicències

  Adreça

  Masia de Can Serra

  c/ Can Serra, 3

  PAE La Llana

  08191 Rubí, Barcelona

  Horari (presencial)

  Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

  Atenció telefònica: de dilluns a divendres:

  -     Administrativa de 13.30 a 14.30 h

  -     Tècnica de 13.30 a 14.30 h
  Telèfon 93.588.70.00 -  Ext. 1443
  Web www.rubi.cat
  Adscripció dins l’organigrama municipal Àmbit de Planejament i Llicències

   

   4- OBJECTIUS DEL SERVEI

   El Servei de Llicències informa, tramitar i exerceix el control de les actuacions particulars envers les obres que es realitzen en el nostre municipi i vetlla pel compliment de la normativa vigent i pel seu correcte funcionament, conciliant els interessos dels titulars i els veïns i veïnes que hi viuen.

   També garanteix la legalitat en matèria d’urbanisme mitjançant la disciplina urbanística, es a dir, la protecció de la legalitat, les ordres d’execució, les mesures cautelars, les restitucions o els controls de les sancions, entre d’altres aspectes.

    

    5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

    Atenció a la ciutadania

    Aquest servei es presta de manera presencial i telefònica.

    Destinataris: Ciutadania en general

    Com sol·licitar: Trucant al telèfon 93 5887000 (ext. 1443)

    Llicències d’obres

    Obra nova, ampliació, legalització, canvi d’ús, ...

    Destinatari: Ciutadania en general

    Més informació: https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes, o via telefònica.

    Comunicacions prèvies d’obres

    Posar en coneixement de l'Ajuntament, les obres que es volen efectuar.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Més informació: https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes,, o via telefònica.

    Comunicacions prèvies de primera ocupació

    Posar en coneixement de l'Ajuntament, la Primera utilització i ocupació dels edificis i construccions de nova planta, ampliacions, ...

    Destinatari: Ciutadania en general

    Més informació: https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes,, o via telefònica.

    Devolucions de garanties

    Demanar la devolució de les garanties ingressades per l’execució d’obres privades.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Més informació: https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes,, o via telefònica
    Desistiments, renúncies o caducitats

    Demanar que es posi fi a un procediment iniciat de llicències o del tràmit de la llicència o títol habilitant.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Com sol·licitar: A les Oficines d’Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l’Ajuntament de Rubí.

    Canvi de titulars de les llicències

    Demanar el canvi de titular de llicències d’obres.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Com sol·licitar: A les Oficines d’Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l’Ajuntament de Rubí.

    Modificacions no substancials

    Demanar petites modificacions en les llicències d’obres ja atorgades.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Com sol·licitar: A les Oficines d’Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l’Ajuntament de Rubí.

    Pròrrogues de llicències

    Demanar la pròrroga de les llicències d’obres atorgades i de les Comunicacions prèvies d’obres presentades.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Més informació: https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes,, o via telefònica.

    Còpies d’expedients

    Realització de còpies de la documentació obrant en algun expedient del Servei de Llicències.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Com sol·licitar: A les Oficines d’Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l’Ajuntament de Rubí.

    Assabentat d’obres menors

    Posar en coneixement de l'Ajuntament, les obres de petita entitat que es volen efectuar.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Com sol·licitar: A les Oficines d’Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l’Ajuntament de Rubí.

    Llicències de parcel·lació

    Demanar la divisió d’una parcel·la existent en varies parcel·les resultants.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Més informació https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes,, o via telefònica.

    Llicències de divisió horitzontal

    Demanar la divisió d’una entitat existent en varies entitats resultants.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Més informació https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes,, o via telefònica.

    Certificats d’innecessarietat de llicència de parcel·lació

    Demanar la Declaració d’innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Més informació: https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes,, o via telefònica.

    Certificats d’antiguitat i legalitat

    Document que certifica l'antiguitat i legalitat d'una edificació per tal de poder inscriure'ls al Registre de la Propietat, i per a la tramitació de la cèdula d'habitabilitat davant la Generalitat de Catalunya.

    Destinatari: Ciutadania en general

    Més informació:  https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes,, o via telefònica.

    Llicències instal·lació de grues

    Demanar la instal·lació d’una grua torre per poder portar a terme l’execució d’un edifici/construcció.

    Més informació: https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/listTemes,, o via telefònica.

    Protecció de la legalitat urbanística

    Intervenció municipal per restablir la legalitat urbanística vulnerada.

    Ordres d’execució

    Intervenció municipal per fer complir el deure legal de conservació i rehabilitació del sòl i les obres.

    Sancionadors

    Sancionar a les persones responsables de la comissió d’una infracció urbanística.

    Expedients de ruïna

    Intervenció municipal per fer complir el deure legal d’enderrocar o reparar els immobles que estiguin en estat ruïnós.

    Denúncies urbanístiques

    Dret del ciutadà a procedir a efectuar denúncies sobre qüestions urbanístiques.

     

     6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

      

     a)   Normativa reguladora

     -          Legislació vigent per a les obres

     • LLEI 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
     • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
     • LLEI 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
     • LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge.
     • LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció o seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584 10/3/2010)
     • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme i modificat pel Decret Legislatiu 3/2012.
     • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la Protecció de la Legalitat Urbanística.
     • LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
     • Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
     • Decret Legislatiu 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
     • Decret 141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges, sobre i la cèdula d’habitabilitat en habitatges usats o preexistents.
     • Normativa en matèria d’accessibilitat.
     • Codi Tècnic de l’Edificació.
     • Normativa en matèria d’incendis.
     • PGO del municipi de Rubí. (https://seu.rubi.cat/urbanismeCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=7&esCatPrincipal=)
     • Ordenances municipals (Bon govern,...).

     (https://seu.rubi.cat/normativaAnunciPublic/categories/Ordenances_no_fiscals)

      

     b)   Drets i deures

     Amb caràcter general, els drets i deures de la ciutadania davant l’administració local són els citats en diferents normatives i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 13 i 14). Destaquem els següents:

     Drets

     • Rebre una resposta a la seva demanda.
     • Informació sobre la situació en què es troba el seu expedient o bé per escrit o presencialment.
     • Fer reclamacions o queixes de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o mitjançant el web municipal.

      

     Deures

     • Facilitar l’entrada al personal tècnic i d’inspecció per fer la vigilància i control de l’habitatge, solar, local.
     • Comunicar a l’Ajuntament la realització de qualsevol modificació que es realitzi tant a les finques com als locals.
     • Complir tots els requisits establerts per la normativa vigent.
     • Corregir totes les deficiències detectades en les inspeccions realitzades.
     • Presentar una denúncia quan s’observen irregularitats tant en l’àmbit de la disciplina urbanística com de les activitats.

      

      

      7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ́, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

       

      a)   Formes de participació

      Els canals per incorporar la percepció de la ciutadania poden ser diversos:

      -Escrits presencials a les Oficines d’Atenció al Ciutadà o la Finestreta Única Empresarial, i telemàticament dirigits al servei

      -Els usuaris i les usuàries es poden dirigir presencialment al servei o trucar per telèfon en l’horari d’atenció al públic.

      b)   Sistema de queixes i suggeriments

       

      8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

       

      Compromís

      Indicador

      Fita

      Millorar l’atenció de les denúncies urbanístiques

      Temps de resposta a les peticions

      Temps mig de resposta 30 dies

      Copiar plànols sota petició formal

      Temps d’entrega

      Temps mig de resposta 18 dies

       

      9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

      Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

      Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

       

      El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

      • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
      • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
      • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

       

      La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la Cap de Servei de Llicències.