Carta de Serveis del Servei de Salut Pública

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

El Servei de Salut Pública és el responsable de protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia mitjançant el foment d’hàbits de vida saludables en general i en especial dels col·lectius més vulnerables, així com de la gestió de les polítiques municipals de la tinença responsable d’ animals de companyia.

  2- DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA

  Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Polítiques Socials - Servei de Salut Pública

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  (Presencials, Telefònics, Telemàtics)

   NomSalut Pública
   Adreça c. General Prim, 33-35, 2a planta
   Horari Horari presencial: 9 - 14 h
   Horari virtual: 24 h (365 dies)
   Telèfon Telèfon:93 588 70 77 - Fax: 93 588 43 42
   Web/adreça electrònica

   www.rubi.cat/salut

   salut.publica@ajrubi.cat

   stanimals@ajrubi.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal Àrea de Serveis a les Persones

   4- OBJECTIUS DEL SERVEI

   El Servei de Salut Pública té com a objectiu contribuir a millorar la salut de la ciutadania dintre de les competències sanitàries municipals, en relació a la protecció de factors de risc presents en el medi i la promoció d’hàbits de vida saludables en col·laboració amb altres administracions responsables.

    

   5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

   Vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris

   Exercir la vigilància i control necessari per a que l’estat higiènic sanitari d’aquests establiments s’adapti a la normativa, requerint l’adopció de les mesures correctores oportunes i promovent la implantació d’autocontrols.

   La inspecció de comprovació del compliment de mesures correctores ordenades prèviament, pot estar subjecte a la taxa de l’ordenança fiscal núm. 33.

   Destinataris: Titulars i gestors dels establiments alimentaris

   Inscripció en el registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació

   Els titulars dels establiments minoristes d’alimentació del municipi han de comunicar a l’Ajuntament la seva intenció de realitzar una activitat mitjançant la presentació de la Declaració responsable d’inici d’activitat d’establiments alimentaris.

   Aquest document permet incloure l’establiment dins el cens d’establiments alimentaris del municipi, i atorgar-li el corresponent número de registre.

   Destinataris: Titulars i gestors dels establiments alimentaris

   Contacte:  OAC: https://seu.rubi.cat/
   Vigilància i control sanitari dels establiments on es realitzen tatuatges, pírcings i micropigmentació

   Exercir la vigilància i control necessari per a que l’estat higiènic sanitari d’aquests establiments s’adapti a la normativa, requerint l’adopció de les mesures correctores oportunes i promovent la implantació d’autocontrols. 

   La inspecció de comprovació del compliment de mesures correctores ordenades prèviament, pot estar subjecte a la taxa de l’ordenança fiscal núm. 33.

   Destinataris: Titulars i gestors dels establiments

   Autorització sanitària de l’activitat de pírcing, tatuatge o micropigmentació

   Es porta a terme la revisió documental, la inspecció i comprovació de requeriments per a l’autorització sanitària d’aquesta activitat. Igualment, s’estableix una inspecció anual de tots els centres de la ciutat.

   L’autorització sanitària està subjecte a la taxa de l’ordenança fiscal núm. 37.

   Destinataris: Titulars i gestors dels establiments

   Contacte: OAC: https://seu.rubi.cat/
   Vigilància i control sanitari de les piscines d’ús públic

   Exercir la vigilància i control necessari per a que l’estat higiènic sanitari d’aquestes instal·lacions s’adapti a la normativa, requerint l’adopció de les mesures correctores oportunes i promovent la implantació d’autocontrols.

   La inspecció de comprovació del compliment de mesures correctores ordenades prèviament, pot estar subjecte a la taxa de l’ordenança fiscal núm. 33.

   Destinataris: Titulars i gestors d’instal·lacions amb piscines d’ús públic

   Vigilància i control sanitari de les instal·lacions de baix risc de legionel·losis

   Exercir la vigilància i control necessari per a que l’estat higiènic sanitari d’aquestes instal·lacions s’adapti a la normativa, requerint l’adopció de les mesures correctores oportunes i promovent la implantació d’autocontrols.

   La inspecció de comprovació del compliment de mesures correctores ordenades prèviament, pot estar subjecte a la taxa de l’ordenança fiscal núm. 33.

   Destinataris: Titulars i gestors d’ instal·lacions de baix risc de legionel·losis.

   Control de les plagues urbanes

   El control de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors) està dirigit a mantenir la via pública i edificis municipals d’ús públic sanejats d’artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de malalties zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

   Destinataris: Tota la ciutadania.

   Control de coloms urbans

   Atendre i gestionar les mesures de control de coloms urbans dels llocs municipals considerats d’especial interès, perquè presenten unes característiques favorables a llur desenvolupament i propagació. Les mesures de control estan orientades a reduir o evitar els possibles problemes de salut, les molèsties que ocasionen, i mantenir un equilibri que permeti la convivència amb garanties de salubritat.

   Destinataris: Tota la ciutadania.

   Gestió de denúncies de protecció de la salut

   Atendre i gestionar les denúncies pels següents motius:

   • Denúncies per situacions d’insalubritat en espais públics i privats.
   • Denúncies d’establiments alimentaris.
   • Denúncies d’establiments on es realitzen tatuatges, pírcings i micropigmentació.
   • Denúncies de piscines d’ús públic.
   • Denúncies per la presència de plagues (artròpodes i rosegadors), en espais públics i privats.
   • Denúncies per la sobrepoblació de coloms urbans en espais públics i privats.

   Destinataris: Tota la ciutadania

   Contacte: OAC: https://seu.rubi.cat/
   Assessorament en protecció de la salut

   Servei de consulta, orientació i informació dels següents assumptes:

   • En les condicions tecnicosanitàries i plans d’autocontrol,  dels establiments alimentaris, establiments on es realitzen tatuatges, pírcings i micropigmentació, instal·lacions amb piscines d’ús públic, i de les instal·lacions de baix risc de legionel·losis.
   • En la formació en seguretat alimentaria.
   • En l’adopció de les mesures correctores detectades en una inspecció.
   • En la tramitació de l’autorització sanitària de l’activitat de pírcing, tatuatge o micropigmentació.
   • En la tramitació de la inscripció en el registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació.
   • En el control de plagues (artròpodes i rosegadors) i control de coloms urbans, en espais privats.

   Destinataris: Titulars i gestors dels establiments, i tota la ciutadania

   Educació per la salut

   Facilitar activitats d’educació per la salut als centres educatius de primària i secundària públics i concertats del municipi de Rubí, per tal de contribuir a millorar la salut i prevenir malalties associades a hàbits  de vida poc saludables.

   Destinataris: Alumnat dels centres educatius de primària i secundària públics i concertats del municipi.

   El Servei de Salut Pública contracta tallers i xerrades a diferents empreses per realitzar promoció de la salut als següents  àmbits: sexualitat, prevenció de les addiccions, alimentació saludable, educació postural, primers auxilis i comunicació.

   La sol·licitud d’aquestes activitats s’ha de realitzar del mitjançant la Guia d’activitats del Servei d’Educació: http://gae.rubi.cat/

   Sol·licitud d’informació

   Correu electrònic: salut.publica@ajrubi.cat

   Telèfon: 93 588 70 77

   Requisits: ser centre educatiu del municipi, sol·licitar  les activitats oferides a la Guia d’Activitats d’Educació  i fer la sol·licitud mitjançant la mateixa guia.

   Col·laboració amb les entitats adherides al Servei de Salut Pública

   Tramitar les peticions de cessions d’espais municipals, infraestructures i d’ocupació de via pública per les entitats.

   Tramitar les sol·licitud d’ajuts per entitats inscrites al REC (Registre d’Entitats Ciutadanes) per què realitzin activitat de promoció de salut  i de protecció i cura dels animals.

   Recollida d’animals de companyia perdut o abandonats

   Servei de recollida d’animals de companyia (gossos, gats i fures) abandonats o perduts  adjudicat a l’empresa Sir Can (Olesa de Bones Valls).

   1. Sol·licitud del servei de recollida d’un animal abandonat:
   2. Gossos: trucar al Servei de Salut Pública (dilluns a divendres 9 a 14 h) o Policia Local (resta horaris)
   3. Gats: trucar al Servei de Salut Pública (horari dilluns de 8 a 14 h). En cas d’un animal cadell, ferit o malalt també es pot sol·licitar el servei de recollida a la Policia Local fora de l’horari d’atenció del Servei de Salut Pública.
   4. Recuperació  per part de la persona propietària d’un animal recollit per l’Ajuntament de Rubí i portat a Sir Can: trucar al telèfon 629-539551.
   Tinença responsable

   Tramitació de les sol·licituds de la ciutadania de Rubí de conductes incíviques  per part de les persones propietàries d’animals domèstics i de companyia, i petició d’iniciació d’incoació d’expedient sancionador per aquestes conductes o per d’incompliment de la normativa vigent en relació a la cura, el manteniment i/o obligacions per la tinença d’aquest (cens, llicència per la tinença i/o la conducció de gossos potencialment perillosos...).

   En el cas gossos que no pertanyen a la categoria de potencialment perillós, però han protagonitzat un atac a un altre animal o persona, el Servei de Salut Pública demanarà al propietari de l’animal que presenti un informe veterinari que determini la perillositat o no del mateix. En cas d’incompliment, es realitzaran les accions previstes per la normativa vigent.

   Destinataris: ciutadania de Rubí

   Més informació: stanimals@ajrubi.cat o tel. 93-5887077

   Esterilització gats de Carrer

   Servei adreçats a persones que gestionen colònies de gats de carrer i entitats animalistes de Rubí que gestionin colònies de gats de carrer.

   Més informació: stanimals@ajrubi.cat o tel. 93-5887077

    6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

    a)   Normativa reguladora

    Salut Pública

    • Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris (DOGC núm. 347, del 22/07/1983).
     • Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
     • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
     • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. I les seves modificacions.
     • Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.
     • Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.
     • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
     • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
      • Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de consum humà.
      • Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
      • Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
      • Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.
      • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
      • Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris.
      • Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. I les seves modificacions.
      • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de Salut Pública (autonòmica).
      • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
      • Llei 17/2011, de 5 de juliol, de  seguretat alimentària i nutrició (BOE núm. 160, del 06/07/2011).

     

    Tinença d’animals

    • Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia.
    • Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia
    • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
    • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença de animals potencialment perillosos
    • Decret 170/2002. d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
     • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
     • Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença de animals potencialment perillosos.

     

    b)   Drets i deures dels usuaris/es

    Drets
    • Els titulars i gestors/es d’establiments i d’instal·lacions, i els titulars de propietats privades, tenen dret a conèixer les deficiències higièniques i/o tecnicosanitàries que han sigut detectades durant la visita d’inspecció a l’establiment, instal·lació o propietat privada.
    • Els titulars i gestors/es d’establiments i d’instal·lacions, i els titulars de propietats privades, tenen dret a conèixer la situació en què es troba el seu expedient administratiu, i rebre l’oportú assessorament.
    • Els titulars i gestors/es d’establiments i d’instal·lacions, i els titulars de propietats privades, tenen dret a presentar queixes o reclamacions.
    • Els ciutadans/es tenen dret a presentar denúncies d’assumptes de salut pública, i rebre la informació oportuna sobre les gestions que s’estan efectuant.
    • Els ciutadans/es tenen dret a rebre assessorament d’assumptes de salut pública.
    • Els ciutadans/es tenen dret a fer queixes o reclamacions.
    • Tot ciutadà/na té dret a rebre informació sobre com millorar la seva salut i com prevenir malalties.
    • Totes les escoles que demanin una activitat d’educació per la salut tenen dret a rebre  resposta a la seva sol·licitud.
    • Els centres educatius tenen dret a rebre tota la informació que considerin oportuna i necessària respecte a l’activitat o activitats que sigui del seu interès.
    • Totes les persones que rebin una acció formativa en educació per la salut tenen dret a valorar-la i avaluar-la.
    • Tots els centres educatius que hagin sol·licitat una acció formativa en educació per la salut tenen dret a valorar-la i avaluar-la.
    • Tota entitat que treballi per millorar i promoure la salut de la ciutadania de Rubí té dret a rebre col·laboració i/o informació del Servei de Salut Pública
    • Tota entitat que treballi per el benestar dels animals del municipi i en promoure la tinença responsable té dret a rebre col·laboració i/o informació del Servei de Salut Pública.
    • Tota persona que trobi un gos abandonat o perdut, ferit, malalt o que pugui ocasionar riscos a la via pública, té dret a sol·licitar la seva recollida al Servei de Salut Pública.
    • Tot propietari/a d’un animal perdut o abandonat trobat a la via pública i que hagi estat traslladat a les dependències de Sir Can té dret a recuperar-lo
    • Tota persona resident al municipi té dret a rebre informació sobre els tràmits i normatives respecte a la tinença d’animals de companyia i a denunciar conductes incíviques dels posseïdors/es d’animals domèstics i de companyia.
    • Totes les persones que s’encarreguen del manteniment de colònies de carrer tenen dret a demanar la col·laboració del Servei de Salut Pública per al control sanitari de la seva colònia.
    • Totes les persones usuàries del Servei de Salut Pública tenen dret a fer reclamacions o queixes de manera presencial a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o mitjançant la web municipal:Avisos, queixes i suggeriments

    Deures

    • Els titulars i gestors/es d’establiments i d’ instal·lacions, tenen el deure de facilitar l’entrada als inspectors de salut pública per fer la visita d’inspecció.
    • Els titulars i gestors/es d’establiments i d’ instal·lacions, tenen el deure de conèixer la normativa sanitària aplicable a l’activitat que desenvolupa.
    • Els titulars i gestors/es d’establiments i d’ instal·lacions, tenen el deure d’assegurar les millors  condicions  higièniques  i tecnicosanitàries obligatòries  a l’activitat que desenvolupa.
    • Demanar les activitats mitjançant la Guia d’activitats del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Rubí.
    • Complir amb els compromisos acordats  amb el Servei de Salut Pública i/o l’empresa subcontratada per realitzar l’activitat.
    • Les entitats tenen el deure d’ estar inscrites al Registre d’Entitat Ciutadanes.
    • Les entitats tenen el deure de fer les sol·licituds de col·laboració i/o informació via instància o sol·licitud.
    • Totes les persones propietàries d’animals domèstics i de companyia han de garantir la seva cura, alimentació, abeurament i respectar les normes de convivència i seguretat evitant produir molèsties a la resta de ciutadans i ciutadanes.
    • Totes les persones propietàries d’animals de companyia han d’inscriure al seu gos, gat o fura al Registre Censal d’Animals de Companyia de Rubí i en el cas que l’animal canviï de propietari o bé mori s’ha de comunicar al Servei de Salut Pública per a que procedeixi a donar-lo de baixa al cens.
    • Totes les persones responsables del manteniment d’una colònia de gats de carrer té la obligació de comunicar a l’ajuntament on es troba aquesta colònia, quants exemplars té, quants mascles i quantes femelles, i quants estan esterilitzats.
    • Les persones alimentadores de gats de carrer tenen l’obligació de mantenir net tot l’espai de la colònia i alimentar-los segon l’Ordenança reguladora de tinença d’animals de l’Ajuntament de Rubí.
    • Les persones responsables tenen el deure de fer les seves sol·licituds mitjançant sol·licitud.

     7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

      

     a)   Formes de participació

     El Servei de Salut Pública impulsa espais de participació de la ciutadania organitzada en temes de salut com ara el Consell Municipal de Salut, des del qual es promou la col·laboració i la participació ciutadana en la definició, execució i millora dels serveis.

     b)   Sistema de queixes i suggeriments

     8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

     CompromísIndicadorFita
     Gestionar els tràmits i gestions del programa de protecció de la salut en un termini màxim d’un mes Temps de resposta Abans de 30 dies. Excepte l’autorització sanitària de funcionament dels establiment de tatuatges i pírcings,  que serà de 3 mesos.
     Assessorar amb rapidesa a la ciutadania en temes urgents de salut pública Temps de resposta des de la recepció de la demanda Com a màxim en 48 hores
     Realitzar primera inspecció derivada d’ una denúncia al servei Temps de resposta des de la recepció de la denúncia En 10 dies.

     9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

     Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

     Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

     El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

     • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
     • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
     • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

     La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la Cap de Servei de Salut Pública.