Carta de Serveis dels Serveis Socials Bàsics Municipals

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

Els Serveis Socials Bàsics municipals són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atén ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i ofereix un conjunt d’accions amb la finalitat de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, en especial d’aquelles que es trobin en alguna situació de necessitat social, de vulnerabilitat i/o de dependència.

L'Ajuntament de Rubí compta amb 5 sectors territorials d’atenció, però aquesta atenció es fa en funció dels següents serveis:

 • Servei de 1ª Acollida
 • Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
 • Servei d’Inclusió Adults
 • Servei d’Atenció a la Gent Gran
 • Servei Integral d’Ajuda Domiciliària

2- UNITAT DIRECTIVA

Gerència - Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit de Polítiques Socials - Serveis Socials Bàsics

 3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

La sol·licitud d’atenció, si és la primera vegada i no es té expedient obert, cal fer-la de forma presencial al Servei de Primera Acollida. Si es té expedient obert i un servei assignat, la sol·licitud d’atenció pot fer-se de forma presencial o telefònica directament al sector territorial corresponent.

Sector territorial

Centre de treball

Ext. telefònicaAdreçaHoraris d’atenció
Servei de 1a Acollida Edifici C/ Prim – Pl. Pearson 935887000 - Ext. 4008 C/ de Prim 33-35, 2a planta Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h / Tardes: de dilluns de 16 a 19 h
Sector 3 Edifici C/ Prim – Pl. Pearson 935887000  - Ext. 4106 C/ de Prim 33-35, 2a planta Matins: de dilluns a divendres de les 9 a 14 h / Tardes de dimecres de 16 a 19 h
Sector 4 Centre Cívic Can Fatjó 935887000  - Ext. 4460 C/ del Topazi 1 Matins: de dilluns a divendres de les 9 a 14 h / Tardes: dimarts de 16 a 19 h
Servei de Dependència i Gent Gran Centre Cívic Can Fatjó 935887000  - Ext. 4470 C/ del Topazi 1 Matins: de dilluns a divendres de les 9 a 14 h / Tardes: dimarts de 16 a 19 h
Sector 2 OAC Rambleta Joan Miró 935887000 Ext. 2607 Rambleta  de Joan Miró 7, baixos 3ª Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h / Tardes: dilluns de 16 a 19 h
Sector 1 Serveis Socials Zona Nord 935887000  Ext. 4453 - 4454 C/ de Maria Aurèlia Capmany 32, 2a planta Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h / Tardes: dijous de 16 a 19 h
Sector 5 Serveis Socials Zona Nord 935887000  Ext. 4453 - 4454 C/ de Maria Aurèlia Capmany 32, 2a planta Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h / Tardes: dijous de 16 a 19 h

HORARIS D’ATENCIÓ EN PERÍODES ESPECIALS:

Setmana Santa, estiu (juliol i agost) i Nadal (del dia de Nadal al dia de Reis): matins de 9 a 14 h.

 • Adscripció dins de l’organigrama municipal

Els Serveis Socials Bàsics estan ubicats dins l’Àrea de Serveis a les Persones.

  4- OBJECTIUS DEL SERVEI

  Els Serveis Socials Bàsics municipals garanteixen la prestació universal dels serveis socials adreçats a la ciutadania, contemplats en la legislació i les normatives vigents, per tal de poder donar resposta a les necessitats i dificultats socials de les persones, especialment de les més vulnerables. Igualment ho és la promoció del benestar i la qualitat de vida de les persones assegurant el seu accés als recursos socials i educatius existents.

  Els objectius del servei són:

  • Detectar i prevenir situacions de risc o d'exclusió.
  • Rebre i analitzar demandes relatives a necessitats i dificultats personals i socials.
  • Informar, orientar i assessorar les persones ateses.
  • Aplicar tractaments i accions de suport a persones, famílies o grups.
  • Tramitar i fer el seguiment pertinent dels programes i les prestacions existents i aplicades.
  • Tramitar propostes de derivació als serveis socials especialitzats.

  Les funcions genèriques del servei són:

  • Funció assistencial: diagnòstic de la situació social i mobilització i gestió dels recursos assistencials existents.
  • Funció educativa: avaluació de les dificultats i de les possibilitats socials educatives, amb la mobilització dels recursos i l’aplicació de les accions educatives adients a cada situació.
  • Funció de protecció: garantir els drets i els deures de la infància i comunicar les presumptes situacions de desemparament a les institucions competents.

   

   5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN (Equips professionals i prestacions)

    

   Veure la carta de serveis completa

    6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

   Veure la carta de serveis completa

   7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER A LA MILLORA DEL SERVEI

   a)   Formes de participació

   La participació cívica està garantida a través del Consell Municipal de Serveis Socials, un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials al municipi. Hi participen representants de l’ajuntament, dels usuaris i de les entitats d'iniciativa social que actuen a la ciutat. Al consell s’hi intercanvien informacions, es debat i es recullen propostes entre totes les persones que hi participen. La seva composició i el règim de funcionament és competència de l’Ajuntament de Rubí.

   Altres espais de participació cívica a Rubí i on hi són presents els Serveis Socials Bàsics són els següents Consells:

   • Consell Consultiu de la Gent Gran
   • Consell dels Infants i dels Adolescents

   També comptem amb els següents espais de participació a nivell tècnic:

   • Taula d’Inclusió Social
   • Taula d’Infància i Adolescència
   • Taula d’Atenció a la Diversitat Funcional
   • Taula pel Dret a l’Habitatge

    

   b) Sistema de queixes i suggeriments

   Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar àrees de millora del Servei, l’Ajuntament s’ha dotat de dos canals de contacte preferents:

   Els usuaris i les usuàries també es poden dirigir presencialment als Serveis Socials Bàsics i sol·licitar una entrevista amb la persona responsable i/o trucar per telèfon en horari d’atenció al públic.

   8- COMPROMISOS DE QUALITAT ENVERS LES PERSONES USUÀRIES I INDICADORS D’ACOMPLIMENT

   Compromís

   Indicador

   Fita

   Donar resposta a les peticions d’entrevistes sol·licitades per la ciutadania als Serveis Socials Bàsics, a través dels diferents canals de contacte

   % d’entrevistes realitzades segons demanda

   ≥ 90%

   Donar resposta ràpida a la a les peticions d’informació

   Temps de resposta a les peticions

   Immediata en cas presencial, 1 setmana en el cas de petició d’hora

   Facilitar a la ciutadania que no es pugui comunicar en català o castellà la realització d’entrevistes en els següents idiomes: albanès (i kosovar), alemany, anglès, àrab, diola, ful, mandinga, sarahole osoniké, serere, wòlof, búlgar (i macedònic), farsi (persa), francès, hindi, neerlandès, italià, polonès, portuguès, panjabi, romanès, rus, serbocroat (i bosnià), amàzic o berber (shelha o rifeny del Marroc), ucraïnès, urdú i xinès (mandarí). Aquestes entrevistes s’hauran de demanar amb cita prèvia

   % d’entrevistes realitzades amb intèrpret segons demanda

   ≥ 90%

   Facilitar a la ciutadania, que ho demani, informació sobre la cartera de serveis, els recursos existents al territori i els criteris d’accés a prestacions i recursos que puguin ser d’interès (municipals i d’altres Administracions)

   Nombre de queixes rebudes per falta i/o deficiències sobre aquesta informació

   ≤ 10 anuals

   Assegurar un nivell elevat de satisfacció de les persones usuàries

   Nombre de queixes rebudes

   - 5% anual del total de persones ateses

   Atendre de forma urgent i immediata les dones víctimes de violència de gènere

   Mobilització dels mecanismes de protecció

   100%

   Posar a disposició de la ciutadania guies d’informació de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques, disponibles per tipus de persona usuària

   % de guies elaborades i publicades en relació a tipologies de persones usuàries

   75%

   Atendre les reclamacions de les persones usuàries

   Nombre de queixes anuals per falta d’atenció a les reclamacions rebudes

   ≤ 5

    

   NOTA: Els compromisos de qualitat es basen en l’atenció a les persones usuàries i a les seves demandes d’accés a la informació a partir del moment en què el Servei en té coneixement. El temps de resolució de les consultes plantejades dependrà de cada cas en concret. L’avaluació dels compromisos dels serveis públics es podrà consultar a la web municipal al primer trimestre de l’any posterior a l’any avaluable. En cas d’incompliment se seguirà el procediment següent:

   1. Es donaran explicacions de les circumstàncies que donen lloc a l’incompliment, amb indicació de les mesures correctores que es duran a terme per evitar situacions semblants.
   2. S’oferiran alternatives, en cas de ser possible.

   El reconeixement d’un incompliment dels compromisos no donarà lloc necessàriament a la tramitació d’un procediment de reclamació patrimonial envers l’Ajuntament.

    

   9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

   Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

   Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

   El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

   • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
   • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
   • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

    

   La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la Cap dels Serveis  Socials Bàsics.