Carta de Serves de la Unitat d'Activitats

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

La Unitat de Llicències d’Activitats realitza la intervenció municipal en les activitats en matèria de prevenció d’incendis i de medi ambient, excepte en les activitats i instal·lacions municipals. Aquesta gestió inclou la de les llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables d’activitats, així com la disciplina d’activitats.

  2- DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA IMPLICADA

  Gerència - Àrea de Serveis Territorials.- Àmbit de Planejament i Llicències - Servei de Llicències - Unitat d’Activitats

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

   Nom del servei Unitat d’Activitats
   Adreça Masia de Can Serra
   C/ Can Serra, 3
   Polígon industrial La Llana
   Horari (presencial): De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
   Telèfon 935887000
   Web www.rubi.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal: Àmbit de Planejament i Llicències

    

    4- OBJECTIUS DEL SERVEI

    La Unitat de Llicències d’Activitats ha de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis i medi ambient de les activitats privades, per tal de garantir el seu correcte funcionament i conciliar els interessos dels titulars i els veïns i veïnes. Per assolir aquest objectiu, es redacten informes, es realitzen inspeccions i s’atenen les denúncies veïnals, en el marc d’expedients de llicències, control de comunicacions i disciplinaris.

     

    5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

    Informació tràmits

    Atenció al públic i informació sobre els tràmits que gestiona la unitat

    Destinataris: Empreses i ciutadania

    Sol·licitar el servei: Telefònicament es dona cita prèvia

    Denúncies

    Atenció a les denúncies sobre molèsties generades per les activitats

    Destinataris: Empreses i ciutadania

    Sol·licitar el servei: Telefònicament es dona cita prèvia

    Expedients disciplinaris

    Incoació i gestió d’expedients disciplinaris i mesures cautelars

    Destinataris: Empreses i autònoms

    Tramitació llicències

    Llicències ambientals, municipals i de centres de culte

    Destinataris: Empreses i autònoms.

    Sol·licitar servei: mitjançant instància en el Registre Municipal i via telemàtica a través de l’E-TRAM

    Comunicacions i declaracions

    Comunicació prèvia i declaració responsable

    Control de la comunicació prèvia i de la declaració responsable

    Destinataris: Empreses i autònoms

    Sol·licitar servei: mitjançant instància en el Registre Municipal i via telemàtica a través de l’E-TRAM

    Controls

    Controls periòdics llicència ambiental

    Destinataris: Empreses i autònoms

    Sol·licitar servei: mitjançant instància en el Registre Municipal i via telemàtica a través de l’E-TRAM

    Revisions

    Revisió de llicència ambiental

    Destinataris: Empreses i autònoms

    Sol·licitar servei: mitjançant instància en el Registre Municipal  i i via telemàtica a través de l’E-TRAM

    Emissió de certificats

    Certificats d’activitats existents

    Certificats de compatibilitat urbanística

    Destinataris: Empreses i autònoms

    Sol·licitar servei: mitjançant instància en el Registre Municipal i via telemàtica a través de l’E-TRAM

    6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

    • Llei 11/2009, de 26 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (DOGC núm. 5419 de 13/7/2009) Vigent actualment. Deroga la Llei 10/1990 de policia dels espectacles i les activitats recreatives,
    • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats  (DOGC núm. 5524 de 11/12/2009). Vigent actualment Pendent de desplegament reglamentari. Deroga la LIIAA i el RIIAA, així com les lleis decrets i ordres que en van derivar.
    • Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials (DOGC num. 5534 de 28/12/2009). Vigent actualment. Permet desplegament reglamentari. Deroga la Llei 18/2005 d’equipaments comercials i el PTSEC.
    • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC num. 5584 10/3/2010). Vigent actualment
    • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. (DOGC num. 5709 7/9/2010)
    • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (DOGC núm. 6920 de data 24/7/2015)
    • Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats
    • Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Rubí

     

     7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

     Sistema de queixes i suggeriments

      

      8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

      CompromísIndicadorFita
      Millorar l’atenció a les empreses Temps de resposta a les peticions Temps promig de resposta d’1 setmana
      Millorar l’atenció de les queixes dels ciutadans Temps resposta per fer una actuació, inspecció o informe Temps màxim de resposta 30 dies
      Copiar plànols sota petició formal Temps d’entrega Inferior a 1 mes
      Consultar expedients d’activitats Temps per donar hora Inferior a 1 setmana

       

       9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

       Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

       Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

       El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

       • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
       • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
       • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

        

       La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la responsable de la Unitat de Llicències.