Carta del Servei de Transparència i Bon Govern

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

El Servei de Transparència i Bon Govern de l’Ajuntament de Rubí es crea l’any 2015 per donar cobertura a les demandes derivades de la Llei 19/2013, de 9 de desembre i la Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest servei ha establert un sistema de relació permanent entre ciutadania i administració pública, es a dir, l’Ajuntament, per donar a conèixer informació sobre les activitats i actuacions públiques de forma transparent, amb qualitat i actualitzada. Es tracta, en definitiva, de retre comptes a la ciutadania de l’acció de govern de forma periòdica.

  2- DADES DE LES UNITATS DIRECTIVES IMPLICADES

  Alcaldia - Gerència - Àmbit d’Alcaldia - Servei de Transparència i Bon Govern

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  (Presencials, Telefònics, Telemàtics)

   NomServei de Transparència i Bon Govern
   Adreça Pl. Pere Aguilera, s/n
   08191 Rubí
   Horari presencial 9 a 14 h
   Telèfon 93 5887000
   Web/adreça electrònica

   https://transparencia.rubi.cat/

   transparencia@ajrubi.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal Àmbit d’Alcaldia

    

    4- OBJECTIUS DEL SERVEI

    L’objectiu del Servei de Transparència és facilitar la consulta de la informació sobre la gestió municipal, i el retiment de comptes de la gestió de govern de l’Ajuntament de Rubí.

    També vol impulsar els canvis necessaris dins l’organització per tal d’afavorir el desplegament de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

     

     5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

     Portal de TransparènciaDonar informació actualitzada de les mesures transparència i bon govern de l’Ajuntament de Rubí a través del Portal de transparència.
     Més informació:
     https://transparencia.rubi.cat/
     Avaluar

     Oferir informació de les avaluacions externes anuals sobre la gestió pública de Rubí que publiquen la fundació independent Transparencia Internacional España (ITA) i el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
     Més informació:
     https://transparencia.rubi.cat/indicadors

     Dades obertes Oferir informació en format obert i reutilitzable al Portal de dades obertes de Rubí, on es poden trobar bases de dades de l’Ajuntament de Rubí les dades de la ciutat en diferents. Més informació: https://opendata.rubi.cat/
     Accés a la informació Garantir la tramitació del Dret d'accés a la informació pública, al qual la ciutadania pot accedir a partir dels setze anys, i que està  reconegut a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
     És un tràmit gratuït sempre que les dades siguin consultades en el lloc on es troben dipositades o si existeixen en format electrònic i es pot fer de forma presencial i/o en línia.
     En casos que es requereixi elaboració de còpies en paper està subjecte a la taxa núm 18 d’expedició de documents administratius-(https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/961)
     Més informació:
     https://transparencia.rubi.cat/acces-a-la-informacio
     Xarxes socials Oferir informació puntual del Servei de Transparència i Bon Govern de l’Ajuntament de Rubí a través del Canal de Twitter. @RubiGovObert.
     Més informació: AjRubi Govern Obert
     Butlletí setmanal Enviar novetats a les persones subscrites al butlletí setmanal.

      6- NORMATIVA REGULADORA, CONDICIONS D’ACCÈS I DRETS I DEURES DELS USUARIS/ES

      a) Normativa reguladora


      b) Condicions d’accés i drets i deures de les persones usuàries (articles 18 -30 llei 19/2014)

      Totes les persones majors de 16 anys poden exercir el dret d’accés a la informació pública, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

      El dret d’accés a la informació pública es garanteix a totes les persones i només pot ésser denegat total o parcialment tenint en compte els límits recollits a la llei, quan la informació requerida comporti un perjudici per a:

      • La seguretat pública
      • La investigació o la sanció de les infraccions
      • Secret o confidencialitat si aquests són establerts per norma amb rang de llei
      • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva
      • Els drets dels menors d’edat
      • La intimitat i els altres drets privats legítims
      • El secret professional i drets de propietat intel·lectual i industrial
      • El dret d’accés també pot ésser denegat si la informació té la condició de protegida

       

       7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

        

       a) Formes de participació

       Canal de Twitter del Servei de Transparència i Bon Govern de l’Ajuntament de Rubí.

        

       b) Sistema de queixes i suggeriments

       • Dret d’accés a la informació:

       Totes aquelles persones que hagin sol·licitat una informació a l'Ajuntament i els ha estat denegada totalment o parcial, poden presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) (http://www.gaip.cat/ca/inici/).

       Com presentar la reclamació: a través d’aquesta adreça web http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-davant-al-Comissio-de-Garantia-del-Dret-dAcces-a-la-Informacio-Publica?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

       AjRubi Govern Obert: Canal de Twitter del Servei de Transparència i Bon Govern de l’Ajuntament de Rubí: @RubiGovObert

       AjRubi Govern Obert

                                                                                                     

        8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

        CompromísIndicadorFita
        Donar resposta ràpida a la a les peticions d’informació Temps de resposta a les peticions: 30 dies (segons el Dret d’Accés a la Informació) Temps mig de resposta d’1 setmana
        Mantenir la informació actualitzada al Portal de Transparència Grau d’adequació del portal als requisits de la llei (98 %) 100%
        Mantenir actualitzat el portal de dades obertes Nombre de bases de dades al portal: 66 150
        Assegurar un nivell elevat de satisfacció dels usuaris Temps de resposta a les queixes: 5 dies 48 hores
        Mantenir i millorar les avaluacions externes (TI + Info participa) Resultats a les avaluacions externes: 98% Màxima puntuació

         9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

         Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

         Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

         El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

         • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
         • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
         • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

         La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la responsable tècnic del Servei de Transparència.