Cartes de serveis

Les Cartes de Serveis són documents que descriuen els serveis que presta l'administració, els compromisos de qualitat de l'Ajuntament en relació amb les persones usuàries d'aquests, així com les condicions d'accés, els mecanismes de contacte i participació.(Article 9.1 j) de la Llei19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

Cartes de serveis elaborades 2018: Data d'aprovació: (en tramitació per l'aprovació pel Ple Municipal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

oac


Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE)

Oficina Servei d'Empreses

Rubí Forma

Rubí FormaServeis Socials Bàsics

Serveis socials

Servei de Joventut

Rubí Jove

Biblioteca Municipal

Biblioteca

Transport Públic Urbà

Transport

Llicències d'Obres i disciplina urbanística

Llicències obres

Activitats

Activitats

Gestió de Residus

Residus

Servei de Transparència i Bon Govern

Transparència

Oficina Municipal d'Informació de Consum

Tràmits

Salut Pública

Salut Pública

Escoles Bressol Municipals

Escoles Bressol

Escola de Música

Escola Música

Rubí Brilla

Rubi Brilla