Resum dels principals contractes de serveis i subministraments

Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.

Contracte Sorea 1995
Plec de condicions contracte Sorea 1995
Annexes Plec de Condicions Sorea 1995
Conveni ampliació concessió Sorea 2006
Addenda al Plec de condicions, ampliació Clavegueram - 2006
Annex econòmic clavegueram Sorea 2006

Subministraments elèctrics

Contracte de subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió per a l'Ajuntament de Rubí derivat de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica de la Generalitat de Catalunya
Pròrroga del contacte (2016)

Deixalleria Municipal

Contracte de gestió Deixalleria Municipal de Cova Solera

Contracte Recollida residus i neteja viària

Plec de condicions administratives per a l'adjudicació dels serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i de la neteja viària (2006) 
Condicions tècniques i econòmiques per a l'adjudicació dels serveis de recollida de les diverses fraccions de residus municipals i de la neteja viària (2006)
Acord de Ple adjudicació servei recollida residus (2007)
Acord optimització recollida residus (2008)
Modificació contracte (2010)
Modificació contracte (2011)
Plec de condicions administratives del contracte de recollida de residus i neteja viària (2017)
Acord adjudicació contracte de recollida de residus i neteja viària (2019)
Contracte de recollida de residus i neteja viària (2020)

Contracte neteja d'escoles públiques i dependències municipals

Contracte de neteja de les escoles públiques i dependències municipals (abril 2013)
Plec clàusules administratives contracte neteja col·legis i dependències municipals (2012)
Plec clàusules tècniques contracte neteja col·legis i dependències municipals (2012)
Addenda neteja dependencies municipals 2014
Contracte de neteja de les escoles públiques i dependències municipals (abril 2018)

Contracte manteniment, conservació i/o millora zones verdes

Contracte del servei pel manteniment, conservació i/o millora de les zones verdes-jardineria del municipi de Rubí

Contracte pel servei de control de plagues de rossegadors i artròpodes

Contracte Ibercontrol 2014
Pròrroga contracte 2016

Contractes aparcaments públics

Aparcament soterrat 'La Pista' (pl. Salvador Allende)
- Plec de condicions de l'aparcament soterrani 'La Pista'
- Oferta econòmica EYSA (1998)
- Estudi econòmic EYSA (1998)
- Contracte per l'explotació de l'aparcament soterrani 'La Pista'
Concessió aparcament Onze de Setembre
- Plec clàusules aparcament Onze de setembre
- Oferta EYSA aparcament onze de Setembre
- Contracte concessió administrativa aparcament plaça Onze de setembre
- Tomo I- Oferta aparcament 11 de setembre  
Contracte i plec de condicions de l'aparcament del Mercat Municipal

Contracte Servei Urbà Municipal del Transport de viatgers de Rubí

Contracte d'adjudicació
Acord ajudicació
1a modificació
2a modificació
3a modificació
4a modificació
5a modificació
Addenda del contracte de la gestió de serveis públics en règim de gestió intressada relatiu al servei municipal del transport urbà de viatgers a Rubí

Zona Blava

Contracte per a la concessió de la gestió del servei d'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública, sota control horari, a la ciutat de Rubí
Acord adjudicació Zona Blava

Servei de Grua

Acord adjudicació del contracte Servei de Grua municipal (2011)
Pròrroga del servei de Grua Municipal (2016)

Serveis funeraris

Concessió de serveis funeraris
Tarifes vigents serveis funeraris

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

Acord d'adjudicació del Servei d'Atenció Domiciliària (2014)

Escoles Bressol

Contracte de gestió Escoles Bressol Lluna i Sol Solet
Contracte servei de menjador de l'Escola Bressol Sol Solet
Contracte servei de menjador de l'Escola Bressol Lluna
Contracte servei de menjador Escola Bressol Bruna

Contracte Telecomunicacions

Contracte del servei de telecomunicacions Lot 1: Serveis de comunicació de veu en ubicació permanent
Contracte del servei de telecomunicacions Lot 2: Línies mòbils, terminals i mòdem USB 10 GB
Contracte del servei de telecomunicacions Lot 3: Accès simètric 100MBPS, adreçament IP, accés assimètric 10 MBPS/800 BPS 10% i accés asimètric VDSL 30 MBPS/1MBPS 10%

Contracte equips d'impressió

Contracte del subministrament en règim d'arrendament i manteniment a preu pàgina d'equips d'impressió destinats a cobrir les necessitats de l'Ajuntament de Rubí