Compte general

Anualment, la Intervenció de l'Ajuntament de Rubí elabora el compte general sobre els comptes de l'any anterior. En aquests documents ret comptes sobre l'execució i la liquidació dels pressupostos i sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del consistori.