Compte general 2016

La Comissió Especial de comptes, reunida el dia 20 de juliol de 2017 ha dictaminat l’informe favorable al Compte General de l’Ajuntament de Rubí corresponent a l’exercici 2016 i  s’obre període d’exposició al públic una vegada publicat al Butlletí Oficial de la Província.

S’adjunta la informació més rellevant referida als comptes anuals de 2016 de l’Ajuntament de Rubí i les societats municipals Font del Ferro SL i Promocions Urbanes de Rubí SA

Documents:

Balanç
Compte de resultat econòmic patrimonial
Estat de canvis en el patrimoni net
Estat de fluxes d’efectiu
Memòria
Comptes anuals de l’empresa Finca Font del Ferro, SL
Comptes anuals de l’empresa PROURSA