Compte general 2018

La Comissió Especial de Comptes ha dictaminat l’informe favorable al Compte General de l’Ajuntament de Rubí corresponent a l’exercici 2018 i  s’obre període d’exposició al públic una vegada publicat al Butlletí Oficial de la Província el 28 de juny de 2019.

Documents:

Proposta d'acord
Providència d'Alcaldia
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes
Proposta de Resolució Comissió
Acta Comissió 30 de maig
Acta Comissió 14 de juny
Acta d'arqueig i certificacions bancàries i conciliacions
Balanç
Compte de resultat econòmic patrimonial
Comptes anuals de la Finca Font del Ferro
Comptes anuals de l'empresa PROURSA
Estat de canvis en el patrimoni net altres operacions
Estat de canvis en el patrimoni net
Estat de fluxes d'efectiu
Estat de liquidació de despeses per grup de programa i concepte
Estat de liquidació de despeses per nivell de vinculació
Estat de liquidació de despeses. Resum per classificació econòmica
Estat de liquidació de despeses. Resum per classificació programa
Estat de liquidació de despeses
Estat de liquidació d'ingressos. Resum per classificació econòmica
Estat de liquidació d'ingressos
Estat d'ingressos i despeses reconeguts
Informe de la liquidacio del pressupost 2018
Informe de la Tresoreria
Informe del compte general del 2018
Informe d'Estabilitat pressupostaria 2018
Liquidació Pressupost consolidat
Memòria compte gestió tributs
Memòria de costos i rendiment dels serveis públics
Memòria demostrativa del grau de compliment d'objectius
Memòria
Resultat pressupostari
Resum propostes baixes liquidació
Resum propostes baixes rebuts
Situació càrrecs executiva liquidacions
Situació càrrecs executiva rebuts
Situació càrrecs voluntària liquidacions
Situació càrrecs voluntària rebuts