Informació econòmica

En aquest apartat podeu consultar les dades econòmiques sobre el pressupost municipal, l'execució pressupostària, les inversions, les modificacions, i els comptes generals.

L'evolució del deute, els indicadors econòmics, les liquidacions pressupostàries, són altres informacions que podeu consultar, així com la informació actualitzada a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, òrgan fiscalitzador extern dels comptes i de la gestió econòmica dels ens locals.