Període mitjà de pagament a proveïdors 2015

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

1er trimestre 2015

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 19,66 7.472.326,76 -1,04 2.593.257,86 14,33
Font del Ferro SL -0,80 4.806,46 -3,30 13.969,40 -2,66
Prom. Urbanes de Rubí SA -24,84 42.110,90 -22,07 17.349,94 -24,03
PMP Global 7.519.244,12 2.624.577,20 14,07

2n trimestre 2015

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 23,05 7.505.505,28 1,38 4.233.307,12 15,24
Font del Ferro SL 10,20 28.621,88 -14,54 6.792,77 5,45
Prom. Urbanes de Rubí SA -5,29 303.145,87 -9,37 7.866,28 -5,39
PMP Global 7.837.273,03 4.247.966,17 14,68

3er trimestre 2015

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 10,13 6.508.850,67 24,16 6.045.491,94 16,89
Font del Ferro SL 16,60 19.239,01 -16,96 6.182,61 8,44
Prom. Urbanes de Rubí SA -16,47 162.889,29 -1,16 247.724,15 -7,23
PMP Global 6.690.978,97 6.299.398,70 16,11

4t trimestre 2015

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 27,17 12.531.711,38 -5,78 12.243.207,29 10,89
Font del Ferro SL -3,55 38.805,58 -19,71 13.437,50 -7,71
Prom. Urbanes de Rubí SA -1,92 620.529,86 -1,86 233.526,53 -1,90
PMP Global 13.191.046,82 12.490.171,32 10,43