Període mitjà de pagament a proveïdors 2016

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

1er trimestre 2016

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 30,97 11.138.135,57 6,34 5.378.825,56 22,95
Font del Ferro SL 8,57 22.698,28 -7,11 24.620,36 0,41
Prom. Urbanes de Rubí SA 2,12 516.014,86 -26,01 56.638,98 -0,66
PMP Global 11.676.848,71 5.460.084,90 22,10

2n trimestre 2016

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 21,37 8.895.685,69 7,61 4.647.154,62 16,65
Font del Ferro SL 8,57 44.256,46 -11,62 27.355,79 0,86
Prom. Urbanes de Rubí SA -2,08 354.897,88 -19,49 11.186,08 -2,61
PMP Global 9.294.840,03 4.685.696,49 16,06

3er trimestre 2016

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 18,68 7.838.731,31 21,94 4.760,096,71 19,91
Font del Ferro SL 4,90 42.040,06 -19,19 7.454,83 1,27
Prom. Urbanes de Rubí SA -14,96 39.465,83 -17,70 21.067,70 -15,91
PMP Global 7.920.237,20 4.788.619,24 19,67

4rt trimestre 2016

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 44,49 5.282.421,33 17,63 8.402.462,08 28,00
Font del Ferro SL -14,82 79.138,66 -16,58 68.364,88 -15,64
Prom. Urbanes de Rubí SA -14,21 95.829,02 -24,20 7.898,65 -14,97
PMP Global 5.457.389,01 8.478.725,61 27,22