Període mitjà de pagament a proveïdors 2017

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

1r trimestre 2017

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 51,08 11.184.123,06 4,06 3.421.754,24 40,06
Font del Ferro SL 14,63 66.022,75 11,63 43.554,96 13,44
Prom. Urbanes de Rubí SA -16,51 47.916,25 -24,45 10.455,20 -17,93
PMP Global 11.298.062,06 3.475.764,40 39,63

2n trimestre 2017

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 39,42 6.874.985,82 11,87 3.638.844,52 29,88
Font del Ferro SL 30,64 57.408,54 -0,19 9.721,37 26,18
Prom. Urbanes de Rubí SA -16,76 49.563,82 -29,21 28.070,82 -21,26
PMP Global 6.981.958,18 3.676.636,71 29,48

3er trimestre 2017

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 18,54 5.352.061,42 24,90 4.606.309,47 21,48
Font del Ferro SL 10,93 27.278,81 -4,89 9.284,49 6,91
Prom. Urbanes de Rubí SA -15,65 53.484,64 -23,71 8.402,05 -16,74
PMP Global 5.432.824,87 4.623.996,01 21,19