Període mitjà de pagament a proveïdors 2018

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

1r trimestre 2018

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 21,89 7.358.938,67 13,4 5.888.757,96 18,09
Font del Ferro SL 1,35 69.506,48 43,17 34.896,16 15,33
Prom. Urbanes de Rubí SA -17,39 52.731,13 -21,50 10.707,79 -18,08
PMP Global 7.481.176,28 5.934.361.91 17,90

2n trimestre 2018

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 13,12 4.579.009,70 102,03 739.267,75 25,48
Font del Ferro SL 30,70 51.776,24 16,19 24.179,63 26,08
Prom. Urbanes de Rubí SA 15,73 51.046,83 10,43 6.476,58 15,13
PMP Global 4.681.832,77 769.923,96 25,38

3r trimestre 2018

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 12,53 9.998.282,94 231,52 202.165,03 16,87
Font del Ferro SL 46,31 79.435,73 25,57 21.666,30 41,87
Prom. Urbanes de Rubí SA 11,83 56.688,45 10,12 12.810,03 11,51
PMP Global 10.134.407,12 236.641,36 17,08

4t trimestre 2018

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 9,70 9.005.667,22 7,20 7.385.731,93 8,57
Font del Ferro SL 28,96 25.269.95 42,12 61.348,16 38,28
Prom. Urbanes de Rubí SA 15,90 56.172,80 14,19 3.988,00 15,79
PMP Global 9.087.109,97 7.451.068,09 8,75