Període mitjà de pagament a proveïdors 2018

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

1r trimestre 2018

EntitatRatio (operacions pagades-dies)Imports (pagaments realitzats-€)Ratio (operacions pendents-dies)Import (pagaments pendents-€)PMP (dies)
Ajuntament de Rubí 21,89 7.358.938,67 13,4 5.888.757,96 18,09
Font del Ferro SL 1,35 69.506,48 43,17 34.896,16 15,33
Prom. Urbanes de Rubí SA -17,39 52.731,13 -21,50 10.707,79 -18,08
PMP Global 7.481.176,28 5.934.361.91 17,90